Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3030/BGTVT-VT
V/v: Xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam;
- Hiệp hội taxi: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội vận tải hàng hóa: Hải Phòng, Đà Nng, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung).

Dự thảo Nghị định sửa đổi đã được các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tế của hoạt động vận tải đường bộ. Đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung đã được lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các địa phương, các cơ quan, đơn vị, Hiệp hội liên quan và trình Chính phủ ngày 30/12/2016.

Sau đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 1826/VPCP-CN ngày 01/03/2017, BGiao thông vận tải đã tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời, tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải ngày 21/3/2017, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã giao cơ quan tham mưu thuộc Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Dự thảo Nghị định thế).

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế và trình Chính phủ đúng tiến độ, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với nội dung tại các Dự thảo: Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động và Nghị định sửa đổi (nội dung các Dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải: www.mt.gov.vn mục ly ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải; sfax: 043.9427331 hoặc 043.9423291 và gửi file theo địa chỉ vuvantai@mt.gov. vn) trước ngày 31/03/2017 để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế, trình Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đỗ Quốc Phong số ĐT 0912135693 hoặc Trịnh Quang Trung số ĐT 0904603773).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ;
- Thành viên Tbiên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP (Để góp ý);
- Các Vụ thuộc Bộ GTVT (Để góp ý);
- Thanh tra Bộ (Để góp ý);
- Văn phòng Bộ (Để góp ý);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Để góp ý);
- Các Cục: ĐKVN, Y tế GTVT (Để góp ý);
- TT CNTT BGTVT (Để góp ý);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Để góp ý);
- Cổng TTĐT B GTVT (Để góp ý);
- Báo Giao thông;
- Lưu VT, V.Tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản