375791

Công văn 2793/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2017 về tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

375791
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2793/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2017 về tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2793/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2793/BGDĐT-NGCBQLGD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 30/06/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2793/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập, bao gồm:

- Chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên mầm non hạng II, hạng III, hạng IV (ban hành kèm theo Quyết định số 2186, 2188, 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV (ban hành kèm theo Quyết định số 2514, 2515, 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III (ban hành kèm theo Quyết định số 2511, 2512, 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên trung học phổ thông hạng I, hạng II và hạng III (ban hành kèm theo Quyết định số 2509, 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất giao nhiệm vụ cho 15 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập (danh sách kèm theo).

Việc tham gia bồi dưỡng để có chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN là yêu cầu bắt buộc đối với những giáo viên đủ điều kiện và có nhu cu thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công tác bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập của các cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Việc chọn, cử giáo viên đủ điều kiện và có nhu cầu thăng hạng tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần được thực hiện theo kế hoạch và có lộ trình, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy và giáo dục của các cơ sở giáo dục trong năm học.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, SĐT: 0243.6230503/0939.412888) để nghiên cu, giải quyết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THEO TCCDNN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
(Kèm theo Công văn số: 2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 6 năm 2017)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Nhiệm vụ được giao

1

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

3

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non hạng II, III, IV;

- Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

4

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

5

Học viện Quản lý Giáo dục

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

6

Trường Đại học Đồng Nai

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

7

Trường Đại học Cần Thơ

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên Tiểu học hạng II, III, IV.

- Giáo viên THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

8

Trường Đại học Quy Nhơn

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

9

Trường Đại học Đồng Tháp

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

10

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

11

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

12

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

13

Trường Đại học Vinh

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS, THPT hạng I, II, III;

- Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

14

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng II, III, IV;

- Giáo viên THCS hạng I, II, III;

15

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Danh sách này có 15 đơn vị. Những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện, tiếp tục được giao nhiệm vụ sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ: www.moet.gov.vn)./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản