Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2743/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 05/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2743/BGDĐT-NGCBQLGD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 05/07/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Trong những năm qua, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo giáo viên đã bước đầu được đổi mới gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Tuy nhiên, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vẫn còn một số bất cập, hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo chưa được khắc phục triệt để.

Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; để đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên gắn với nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định về việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, đặc biệt là nội dung Kết luận số 493/TB-BGDĐT ngày 29/6/2015 của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên”, trong đó chú trọng việc:

- Các cơ sở đào tạo giáo viên cùng phối hợp để khẩn trương đổi mới, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 tất cả các cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện chương trình đào tạo mới;

- Cụ thể hóa các quy định đạo đức nhà giáo tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới.

2. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thiết kế chuẩn đầu ra cần chú trọng việc hình thành cho người học các năng lực cốt lõi và phẩm chất đạo đức của nghề giáo, quan tâm đặc biệt đến việc hình thành năng lực dạy học, giáo dục tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đạt Chuẩn nghề nghiệp.

3. Tăng cường các hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, sinh viên sư phạm; xây dựng trường sư phạm thực sự là môi trường mô phạm điển hình.

4. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên sư phạm chuẩn mực về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để người học noi theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện tại hội nghị tổng kết năm học hằng năm./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản