118714

Công văn 270/BNN-KTHT về đầu tư Dự án di dân vùng bán ngập hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118714
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 270/BNN-KTHT về đầu tư Dự án di dân vùng bán ngập hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 270/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 270/BNN-KTHT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 27/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 270/BNN-KTHT
V/v đầu tư Dự án di dân vùng bán ngập hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Phúc đáp Công văn số 370/VPCP-KTN ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 46/UBND-NLN ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc: “hỗ trợ vốn năm 2011 để thực hiện Dự án đầu tư tổng thể bố trí dân cư vùng bán ngập hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của tỉnh và căn cứ vào tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép tỉnh Thái Nguyên thực hiện dự án Bố trí dân cư vùng bán ngập hồ Núi Cốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư: 276.790 triệu đồng trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 237.144 triệu đồng và ngân sách địa phương 34.497 triệu đồng.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Thái Nguyên hoàn thành dự án, sớm ổn định đời sống đồng bào các dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương năm 2011 cho tỉnh thực hiện dự án theo mục tiêu và tiến độ phê duyệt.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (BC);
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản