111079

Công văn 2655/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 (ngày Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực và truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận thừa kế, quà tặng do Tổng cục Thuế ban hành

111079
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2655/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 (ngày Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực và truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận thừa kế, quà tặng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2655/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2655/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2655/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Trả lời công văn số 1250/CT-TNCN ngày 24/6/2010 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 (ngày Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực):

Tại Khoản 3, phần Đ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"Việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, thuế chuyển quyền sử dụng đất phát sinh trước ngày 01/01/2009 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ và của Bộ Tài chính có hiệu lực cùng thời Điểm."

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân hướng dẫn: "Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế."

Căn cứ vào những hướng dẫn trên trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng của người khác từ ngày 01/7/1994 (ngày Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực) đến trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì truy thu 01 lần thuế TNCN với lần chuyển nhượng cuối cùng. Trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 thì không áp dụng quy định nói trên mà áp dụng các văn bản Pháp luật có hiệu lực tại thời Điểm đó (thời Điểm trước 01/7/1994).

2. Về việc truy thu thuế TNCN đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận thừa kế, quà tặng.

Tại Điểm 4, Điều 4 Luật đất đai của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 131/2003/QH11 về đất đai quy định: "Nhận chuyển quyền sử dụng đất là việc xác lập quyền sử dụng đất do được người khác chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới."

Căn cứ quy định trên trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/1994 đến trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì thuộc diện truy thu 01 lần thuế TNCN với lần chuyển nhượng cuối cùng theo Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 thì không áp dụng theo Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính mà áp dụng các văn bản Pháp luật có hiệu lực tại thời Điểm đó (thời Điểm trước 01/7/1994).

3. Về việc giải thích rõ cụm từ: "Bãi bỏ các hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trái với hướng dẫn tại Thông tư này." tại Điểm 1, Điều 9 Thông tư số 02/2010/TT-BTC.

Luật thuế TNCN của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Ngày 30/9/2008 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên Luật thuế TNCN là một sắc thuế mới, trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc theo phản ánh của các Cục Thuế và người dân. Vì vậy để giải quyết kịp thời các vướng mắc của Cục Thuế và người dân Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể hơn về thuế TNCN. Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính là thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC. Tại Điểm 1, Điều 9 Thông tư số 02/2010/TT-BTC có hướng dẫn: "Bãi bỏ các hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trái với hướng dẫn tại Thông tư này." là để hướng dẫn rõ: với các hướng dẫn trước đây về thuế TNCN mà trái với các hướng dẫn tại thông tư này thì sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2010/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang được biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản