Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2620 TCHQ/KTTT
v/v: Khấu trừ thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng

Trả lời công văn số: 915/CV-VA-KH ngày 15/6/2005; 989/CV-VA-KH ngày 27/6/2005 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á về việc xin hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ Quyết định hoàn thuế nhập khẩu số: 1424/QĐHT; số 1425/QĐHT; số 1426/QĐHT; 1427/QĐHT; 1428/QĐHT ngày 12/6/2003; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ tại các quyết định khấu trừ của Cục Hải quan TP. Hài Phòng nếu Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ xác nhận của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Sau khi Cục Hải quan TP. Hải Phòng nhận được quyết định bù trừ của Cục Hải quan TP. Hà Nội thì xác định số thuế nhập khẩu còn thừa và có xác nhận gửi Cục Hải quan Đà Nẵng; căn cứ xác nhận của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và hồ sơ xin bù trừ thuế của Công ty để tiến hành bù trừ tiến thuế nhập khẩu vào số thuế nhập khẩu còn nợ phù hợp với Thông tư 68 nêu trên, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, Đà Nẵng để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- LĐ TC
- Lưu VT, KTTT (3b). 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản