Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2534TCHQ/KTTT
V/v: Thuế GTGT hàng NK.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005  

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dòng Sông Xanh
(Tổ 10A Bắc Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng)
- Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 0106CV ngày 01/06/2005 của Công ty TNHH Dòng Sông Xanh đề nghị được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thân tàu cao tốc cánh ngầm và động cơ Diesel, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH 10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hồ sơ để cơ quan Hải quan giải quyết không thu thuế GTGT gồm có: Hợp đồng nhập khẩu; xác nhận của giám đốc doanh nghiệp về các loại hàng hóa nhập khẩu để sử dụng làm tài sản cố định hoặc danh mục hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do cấp có thẩm quyền phê duyệt; các loại hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Danh mục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Trường hợp của Công ty TNHH Dòng Sông Xanh nhập khẩu lô hàng thân máy tàu cao tốc và động cơ máy thủy, theo trình bày là để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp nhưng tại thời điểm nhập khẩu Công ty đã không xuất trình giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp bổ sung kèm theo Danh mục thân máy thủy, 39 động cơ đẩy thủy (tháng 12/2003, Công ty mới có công văn kèm theo hồ sơ đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng không thu thuế GTGT cho lô hàng trên), do đó Cơ quan Hải quan không có cơ sở để xác định hàng hóa nhập khẩu là đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, để việc thực hiện đúng quy định, đề nghị Công ty nộp số thuế GTGT của lô hàng nêu trên theo thông báo thuế của Cục Hải quan Đà Nẵng, Cơ quan Hải quan không tính phạt chậm nộp đối với số thuế GTGT nộp chậm này. Số thuế GTGT Công ty đã nộp được kê khai khấu trừ đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty theo đúng quy định của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dòng Sông xanh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐ Tổng cục
- Lưu: VP(2), KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản