436513

Công văn 251/UBDT-VP năm 2020 về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia do Ủy ban Dân tộc ban hành

436513
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 251/UBDT-VP năm 2020 về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 251/UBDT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 251/UBDT-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/UBDT-VP
Về việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 1120/VPCP-KSTT ngày 14/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị sơ kết triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ủy ban Dân tộc báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

1. Tình hình, kết quả thực hiện kết nối, tích hợp, đăng nhập một lần, bố trí máy chủ bảo mật, thực hiện quản trị, vận hành hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Hiện nay Ủy ban Dân tộc chưa xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia nên chưa có cơ sở để thực hiện kết nối, tích hợp, đăng nhập khai thác sử dụng. Về nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công, Ủy ban Dân tộc đang nghiên cứu dự kiến trin khai trong thời gian tới.

2. Tình hình, kết quả thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình, mục tiêu tại quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ: y ban Dân tộc hiện có 10 thủ tục hành chính, tập trung vào các thủ tục giải quyết tiếp nhận công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo, xét thi đua khen thưởng và giải quyết chính sách dân tộc, không có các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh.

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện rà soát sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kết quả rà soát hiện tại các thủ tục của y ban Dân tộc phù hợp dịch vụ công mức độ 1, mức độ 2. Việc triển khai thủ tục hành chính phù hợp để cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 chưa thực hiện.

3. Tình hình, kết quả thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính: Ủy ban Dân tộc đã thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, kết nối tích hợp với Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, đáp ứng yêu cầu tra cứu, khai thác của tổ chức, cá nhân.

4. Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc lập danh sách cán bộ đầu mối kỹ thuật theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ (có danh sách đính kèm).

Kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp và báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ trư
ng, Chủ nhiệm (để b/c);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Thường trực Ban CCHC UBDT;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ KỸ THUẬT PHỤ TRÁCH KẾT NỐI, TÍCH HỢP CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số 251/UBDT-VP ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)

STT

H và tên

Tên quy trình ISO

Đin thoi

Email

Số CMND/ CCCD

Ghi chú

 

Nguyễn Văn Hanh

Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban Dân tộc

0912228998

nguyenvanhanh@cema.gov.vn

001073002151

 

 

Ngô Thành Trung

Phó trưởng phòng Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Thông tin Ủy ban Dân tộc

0989900683

ngothanhtrung@cema.gov.vn

001085000233

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản