Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2445/TCT-PCCS
v/v: chứng từ hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Tổng công ty dệt may Việt Nam.

Trả lời công văn số 898 CV/TCKT ngày 16/6/2005 của Tổng công ty dệt may Việt Nam về chứng từ hạch toán chi phí hợp lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng công ty dệt may Việt Nam có Quyết định số 1334/QĐ-TCHC ngày 22/10/2002 giao trụ sở tại 39-41-43 Bến Chương Dương cho Công ty tài chính dệt may và Công ty hợp tác kinh doanh Vinatex – OJ quản lý, sử dụng và trong Quyết định có quy định rõ ủy quyền cho Công ty tài chính dệt may có trách nhiệm làm đầu mối trả tiền thuê nhà phân bổ theo hợp đồng và hóa đơn thu tiền thuê nhà của công ty kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh; sau đó phân bổ và thu lại tiền thuê nhà theo diện tích sử dụng cho Công ty hợp tác kinh doanh Vinatex-OJ.

1) Căn cứ theo quyết định nêu trên đồng thời và để giải quyết tồn tại cũ, Tổng cục thuế đồng ý để Công ty tài chính dệt may được tính vào chi phí hợp lý từ năm 2003 đến năm 2005 phần chênh lệch về tiền thuê nhà giữa hóa đơn thu tiền thuê nhà của Công ty kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh với số tiền thuê nhà thu được theo thông báo phân bổ tiền thuê nhà cho Công ty hợp tác kinh doanh Vinatex-OJ. Công ty hợp tác kinh doanh Vinatex-OJ được tính tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý từ năm 2003 đến năm 2005 theo thông báo phân bổ tiền thuê nhà và phiếu thu tiền kèm theo của Công ty tài chính dệt may.

2) Từ năm 2006 trở đi đề nghị Tổng công ty dệt may xác định rõ và giao cụ thể diện tích sử dụng cho Công ty tài chính dệt may và Công ty hợp tác kinh doanh Vinatex-OJ tại trụ sở 39-41-43 Bến Chương Dương để từng Công ty ký hợp đồng và trả tiền thuê nhà trực tiếp với Công ty kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty biết và chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.Hồ Chí Minh
- Cục thuế TP.Hà Nội
- Lưu VT, PCCS (2b).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản