308416

Công văn 2436/VPCP-KTN năm 2016 về giải trình nợ xây dựng cơ bản của các địa phương khi xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

308416
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2436/VPCP-KTN năm 2016 về giải trình nợ xây dựng cơ bản của các địa phương khi xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2436/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2436/VPCP-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/04/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2436/VPCP-KTN
V/v giải trình nợ xây dựng cơ bản của các địa phương khi xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Về Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (văn bản số 2001/UBND-NN ngày 07 tháng 3 năm 2016), Ủy ban nhân dân tnh Quảng Nam (văn bản số 869/UBND-KTN ngày 07 tháng 3 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (văn bản số 355/UBND-NNTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2016) giải trình nợ xây dựng cơ bn của các huyện khi xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Nam, Thái Bình chỉ đạo các s, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), Phú Ninh và Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) xử lý dứt Điểm nợ xây dựng cơ bản trong năm 2016 như Báo cáo cam kết của các tỉnh tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có địa phương nợ xây dựng cơ bản đã cam kết xử lý nợ phải xử lý xong trong năm 2016, không để phát sinh nợ mới. Trường hợp hết năm 2016 không xử lý xong thì xem xét lại việc công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo dõi các địa phương (theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016) kiểm tra việc xử lý nợ xây dựng cơ bản nêu trên; thường xuyên đôn đốc, ch đạo các tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2003/TTg-KTN ngày 05 tháng 11 năm 2015, Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2014 và Nghị Quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và các địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Thành viên BCĐ TW, các đ/c cố vấn BCĐ TW;
- VP ĐPTW (Bộ NN-PTNT);
- UBND các huyện, TX: Yên Định (t
nh Thanh Hóa), Phú Ninh, TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Hưng Hà (tỉnh Thái Bình);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.
III;
- L
ưu: VT, KTN (3b). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản