Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2429/TCHQ-GSQL năm 2020 về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2429/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2429/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/TCHQ-GSQL
V/v hồ sơ xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 559/HQHN-KTSTQ ngày 03/3/2020 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy định về Phiếu phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hóa (Giấy chứng nhận Vilas) trong bộ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

a) Về hồ sơ xuất khẩu.

Đnghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) để thực hiện.

b) Về kết quả thí nghiệm phân tích chỉ tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ xuất khẩu khoáng sản gồm “Kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của khoáng sản” mà không có hướng dẫn gì thêm, do vậy không thể lấy kết quả thí nghiệm của lô hàng khác để áp dụng cho lô hàng đang xem xét.

2. Chính sách quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-BXD thì “Hồ sơ xuất khu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý ngoại thương.”

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế đối với tất cả lô hàng khoáng sản xuất khẩu. Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định hàng hóa có đủ điều kiện xuất khẩu hay không. Trường hp kiểm tra thực tế không đủ cơ sở để xác định thì công chức hải quan tiến hành lấy mẫu gửi cơ quan kiểm định hải quan thực hiện giám định để xác định.

Như vậy, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan nêu trên thì việc kiểm tra, xác định điều kiện, tiêu chuẩn khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu do cơ quan hải quan thực hiện.

Ngoài ra, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội rà soát việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng, công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 và báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 30/4/2020.

Tổng cục Hải quan trả lời và thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản