145353

Công văn 2389/BNN-KTHT về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

145353
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2389/BNN-KTHT về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2389/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2389/BNN-KTHT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 03/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2389/BNN-KTHT
V/v: một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2012 - 2015

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 04/4/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1589/BNN-KTHT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý vào Dự thảo “Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015”. Mới đây, sau khi nghiên cứu văn bản số 4987/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 11/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “báo cáo kết quả thẩm định Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số kiến nghị như sau:

1. Về tên dự án thành phần

Tên dự án thành phần nêu tại khoản 6.3 của dự thảo là: “Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng tên của dự án này chưa sát với nội dung hoạt động của dự án, do các mô hình sản xuất luôn cần đầu tư xây dựng để cập nhật khoa học kỹ thuật tiên tiến trước khi nhân ra diện rộng; đối tượng thực hiện dự án đa số người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp. Nên dự án này cần hướng hoạt động chính vào việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bao gồm: nâng cao năng lực sản xuất cho đồng bào thông qua hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; giúp hỗ trợ giống và một số vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp giúp đồng bào xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất và cách thức làm ăn có hiệu quả. Vì vậy, tên dự án này cần bổ sung thành: “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo”.

2. Về phân công thực hiện dự án thành phần

Tại khoản 6.3, mục (c), Dự thảo Chương trình nêu 7 hoạt động của Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Theo như Dự thảo, nhiều nội dung hoạt động của hợp phần Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được quy định tại Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 và các nhiệm vụ Chính phủ giao tại điểm 4, phần IV của Nghị quyết số 80/2011/NĐ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020). Các hoạt động này đã và đang được Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Tuy vậy, tại khoản 6.3, mục (g), Dự thảo nêu “giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì”.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phân công.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch & ĐT;
- Bộ LĐTB&XH;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản