Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2351/TCHQGSQL
v/v:  thực hiện điểm 6, phần II, Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2005 


Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 1566/HQTP-NV ngày 30/05/2005 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu hành lý, hàng hóa vật dụng ngoài tiêu chuẩn định lượng của các đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với nội dung nêu tại điểm 1, điểm 3 công văn 1566/HQTP-NV dẫn trên của Cục Hải quan Thành phố.

2. Việc giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với một số bưu kiện, bưu phẩm có trọng lượng nhỏ, nội dung chủ yếu là sách báo, tài liệu các loại (là mặt hàng không thuộc danh mục tiêu chuẩn định lượng quy định tại Thông tư liên bộ số 04/TTLB) của các cơ quan Đại diện ngoại giao trên cơ sở công hàm đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao và phiếu chuyển của Sở Ngoại vụ (không có văn bản đề nghị của Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao) là chưa đúng với quy định hiện hành, tuy nhiên Tổng cục thống nhất hướng giải quyết trên của Cục Hải quan Thành phố. Nhưng để thống nhất thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Đại diện ngoại giao trong quá trình làm thủ tục nhập đối với vật dụng ngoài tiêu chuẩn định lượng, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Thành phố có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM báo cáo và xin ý kiến của Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao về vấn đề này.

Trong khi chưa có ý kiến chính thức của Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao đề nghị Cục HQTP thực hiện đúng theo quy định tại điểm 6, phần II, Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996 và công văn số 1696/TCHQ-GSQL 29/04/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LDTC
- Lưu VT (2), GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản