Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 231/CV-SGD&ĐT của Sở Giáo dục TP. Hà Nội về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương

Số hiệu: 231/CV-SGD&ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 231/CV-SGD&ĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn
Ngày ban hành: 10/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 231/CV-SGD&ĐT
V/v Thực hiện chế độ nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

 

Kính gửi:  Các ông (bà) hiệu trưởng, giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở

 

Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện Thông tư hướng dẫn số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức.

Để việc nâng bậc lương được thực hiện thuận lợi và kịp thời theo đúng các văn bản trên, Sở GD&ĐT lưu ý một số điểm cần quan tâmtrong quá trình thực hiện như sau:

I. NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Đối tượng : Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương theo các thang bảng lương làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước chưa hưởng bậc lương cuối cùng trong ngạch.

2. Điều kiện thời gian: Cán bộ, công chức, viên chức, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức và có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng đủ 36 tháng đối với những người thuộc bảng lương từ loại Ao đến loại A3 của bảng 2, bảng 3; đủ 24 tháng đối với những người thuộc bảng lương loại B, loại C của bảng 2 và bảng 3, ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

2.1. Thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm: Thời gian cán bộ, công chức, viên chức làm việc thường xuyên tại đơn vị; thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo qui định của nhà nước; thời gian nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc); thời gian đi học, thực tập, công tác... ở trong nước và nước ngoài vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan đơn vị.

2.2. Thời gian không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương gồm: Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian đi làm chuyên gia, đi họcthực tập công tác…. ở trong nước và nước ngoài quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giam, tạm giữvà các loại thời gian không làm việc khác.

3.Tiêu chuẩn:

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch theo quy định trên và qua đánh giá đạt đủ hai tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì được nâng bậc lương thường xuyên:

3.1- Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

3.2- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức.

4. Quy định về kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc trong ngạch nếu đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm, hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật sẽ bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm 12 tháng. Nếu trong một năm công tác vừa không hoàn thành nhiệm vụ, vừa bị kỷ luật, thì thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên cũng chỉ bị kéo dài thêm 12 tháng so với qui định.

II. HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG:

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương theo các thang bảng lương làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước đang hưởng bậc lương cuối cùng trong ngạch.

2. Điều kiện thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức có hệ số lương khởi điểm từ loại Ao đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 hoặc có đủ 2 năm (đủ 24 tháng) đối với những người thuộc bảng lương loại B, loại C của bảng 2 và bảng 3, ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ nếu đủ tiêu chuẩn thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch; Từ năm tiếp theo trở đi, mỗi năm nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thêm 1%.

2.2. Các trường hợp được tính hoặc không được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấpthâm niên vượt khung được xác định như các trường hợp được tính hoặc không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

2.3. Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: thực hiện như tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên.

III. NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN:

1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

1.1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức,viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức , viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

1.2. Xác định chỉ tiêu:

- Việc xác định số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 cho đến hết năm 2005 được tính tỷ lệ của 5 quý ( quý IV năm 2004 và cả năm 2005 ) với tỷ lệ không quá 6,25% tổng số biên chế trong danh sách chuyển xếp lương cũ sang lương mới của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ( Cứ trong 16 người được xác định có 1 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc).

- Từ năm 2006 trở đi, số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được thực hiện theo đúng tỷ lệ quy định không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị . Nếu đến hết quý I ở năm sau liền kề, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó, thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

1.3. Xây dựng quy định nâng bậc lương trước thời hạn:

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm trao đổi với cấp uỷ, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp, xây dựng bản quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của đơn vị mình, trong đó căn cứ vào các tiêu chuẩn và mức độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ để đưa ra các mức thời gian đề nghị nâng một bậc lương trước thời hạn mới mức tối đa là 12 tháng . Bản quy định này phải được thông báo công khai trong đơn vị và gửi vềcơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để kiểm tra trong quá trình thực hiện.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên và tại thời điểm có quyết định hoặc thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn ngay sau khi có quyết định hoặc thông báo nghỉ hưu.

3. Trường hợp cán bộ công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiên nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn trên.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng lương của các đơn vị căn cứ vào quyết định nâng bậc lương cũ, quyết định chuyển xếp lương mới (quy định các mốc tính nâng lương lần sau) của các cá nhân, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và bản quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để xem xét và lập danh sách đề nghị nâng bậc lương (kể cả những trường hợp được hưởng mức phụ cấp thâm niên vượt khung), tránh trường hợp nhầm hoặc để sót.

2. Quy định về Hồ sơ báo cáo gửi về Sở: (qua phòng Tổ chức cán bộ)

2.1 . Đối với những trường hợp nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, gửi 02 bộ(kèm theo đĩa mềm) bao gồm:

- Biên bản họp của Hội đồng lươngđơn vị.

- Danh sách cán bộ công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lươngthường xuyên (theo mẫu) .

- Danh sách cán bộ công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (theo mẫu).

- Bản photocopyquyết định nâng bậc lương gần nhất và quyết định chuyển xếp lương mới của cá nhân.

- Bản photocopy quyết định công nhận thành tích của các cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (nếu có).

2.2. Đối với những trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu:

Khi cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu và nếu có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, các đơn vị lập 2 bộhồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị của cá nhân

+ Công văn đề nghị của đơn vị

+ Bản photocopy thông báo nghỉ hưu và quyết định nâng bậc lương gần nhất.

2.3. Thời gian thực hiện:

Trong năm 2005, do có việc chuyển xếp lương mới nên việc lập hồ sơ cho những trường hợp được nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn chưa thực hiện được. Sau khi nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở trước ngày 24/02/2006.

Từ năm 2006 trở đi, vào tháng 10 hàng năm các đơn vị lập hồ sơ đề nghị và gửi về Phòng TCCB Sở để tổng hợp xem xét.

Quá các thời hạn trên, những đơn vị nào không đề nghị hoặc để sót,Sở sẽ không giải quyết.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện nghiêm túc theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) để giải quyết.

 

Nơi nhận :
- BGĐ Sở;
- Các Phòng, Ban Sở;
- Như trên;
- Lưu VT,TCCB.

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

Nguyễn Tiến Đoàn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản