449676

Công văn 2274/BGDĐT-QLCL năm 2019 về đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

449676
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2274/BGDĐT-QLCL năm 2019 về đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2274/BGDĐT-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Hải An
Ngày ban hành: 28/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2274/BGDĐT-QLCL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Lê Hải An
Ngày ban hành: 28/05/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2274/BGDĐT-QLCL
V/v đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học;
- Các trường cao đẳng và trường trung cấp có đào tạo giáo viên;
- Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) theo Luật giáo dục đại học (Luật số: 08/2012/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14) khi có hiệu lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trung cấp có đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các tổ chức KĐCLGD thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

I. ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Công tác bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường

a) Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện các văn bản của đơn vị về công tác bảo đảm và KĐCLGD đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tính khả thi;

b) Tiếp tục thành lập/kiện toàn đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục, đảm bảo có đủ số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn để triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng của nhà trường; chủ động tham gia các dự án liên quan đến bảo đảm chất lượng giáo dục với các đối tác trong và ngoài nước; chú trọng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo đảm và KĐCLGD; đầu tư cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho công tác bảo đảm và KĐCLGD; tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo đảm và KĐCLGD;

c) Xây dựng kế hoạch bảo đảm chất lượng của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng, đăng ký KĐCLGD. Kế hoạch phải nêu được những công việc cần triển khai, thời gian thực hiện, biện pháp và nguồn lực, trách nhiệm của từng đơn vị và của đơn vị chuyên trách đối với công tác bảo đảm và KĐCLGD;

d) Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của đơn vị; vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, hướng tới mục tiêu từng bước hình thành và phát triển văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. Khuyến khích tham khảo và áp dụng các mô hình bảo đảm chất lượng bên trong của khu vực và quốc tế như Mạng lưới bảo đảm chất lượng ASEAN (AQAN), Mạng lưới chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA), Mạng lưới chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương (APQN), Hiệp hội bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Mạng lưới quốc tế các tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE).

2. Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 của Bộ GDĐT về việc Triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm giai đoạn 2017-2020. Đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các trường đại học và trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm có sinh viên tốt nghiệp phải được kiểm định chất lượng và công bố công khai các kết quả kiểm định. Lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục chưa được đánh giá ngoài: Chủ động thực hiện tự đánh giá, cải tiến chất lượng và chuẩn bị các điều kiện để đăng ký đánh giá ngoài, cụ thể:

- Các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục thực hiện tự đánh giá theo tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về KĐCLGD cơ sở giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn;

- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tiếp tục thực hiện tự đánh giá theo quy trình quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các bộ tiêu chuẩn tương ứng (Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT đối với trường cao đẳng sư phạm, Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT đối với trường trung cấp sư phạm).

b) Đối với các cơ sở giáo dục đã được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục:

- Căn cứ sứ mạng, mục tiêu và điều kiện cụ thể của nhà trường, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá theo những khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và Hội đồng KĐCLGD của các tổ chức KĐCLGD; huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải tiến chất lượng;

- Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng về Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng), cơ quan quản lý trực tiếp và tổ chức KĐCLGD đã thực hiện đánh giá ngoài vào giữa chu kỳ KĐCLGD (2,5 năm). Báo cáo giữa chu kỳ KĐCLGD cân nêu rõ: (1) các vấn đề nhà trường cần cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và Hội đồng KĐCLGD của tổ chức KĐCLGD; (2) các hoạt động cải tiến chất lượng đã triển khai và kết quả đạt được (kèm theo minh chứng); (3) các lĩnh vực cần cải tiến chất lượng trong nửa kỳ tiếp theo;

- Trong chu kỳ kiểm định, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí) triển khai cải tiến chất lượng và đánh giá giữa chu kỳ KĐCLGD theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

3. Công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Phấn đấu đến hết năm 2020 tất cả các cơ sở giáo dục có ít nhất 10% số chương trình đào tạo có sinh viên tốt nghiệp được KĐCLGD (ít nhất 40% đối với chương trình đào tạo giáo viên). Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, khuyến khích các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá theo một trong các bộ tiêu chuẩn sau:

a) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

b) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

c) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

d) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

đ) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

e) Tiêu chuẩn của các tổ chức đánh giá và KĐCLGD của nước ngoài có uy tín được Bộ GDĐT công nhận. Lưu ý, các trường liên hệ với Cục Quản lý chất lượng để trao đổi các thông tin cần thiết khi có nhu cầu đánh giá với tổ chức KĐCLGD nước ngoài.

4. Các công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục khác

a) Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả KĐCLGD theo quy định;

b) Khuyến khích cơ sở giáo dục tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm và KĐCLGD; khuyến khích hoạt động đánh giá đồng cấp để giúp cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng tự đánh giá cũng như để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá;

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý về bảo đảm và KĐCLGD. Cung cấp thông tin cho Bộ GDĐT để đưa vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bảo đảm và KĐCLGD cấp quốc gia trong thời gian tới;

d) Cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đã được đánh giá ngoài nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ được đăng ký đánh giá ngoài lần kế tiếp sau ít nhất 01 năm kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời gian 01 năm đó, cơ sở giáo dục chủ động thực hiện cải tiến chất lượng theo khuyến nghị được ghi trong báo cáo đánh giá ngoài, gửi báo cáo kết quả cải tiến chất lượng cho Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng), cơ quan quản lý trực tiếp và tổ chức KĐCLGD đã thực hiện đánh giá ngoài trước đó.

5. Công tác báo cáo

Cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về kết quả thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD, công khai kết quả KĐCLGD trên trang thông tin điện tử theo quy định; đồng thời, báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) theo địa chỉ e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn (các file word và pdf), cụ thể như sau:

a) Kế hoạch bảo đảm chất lượng hằng năm: gửi báo cáo trước ngày 31/8 hằng năm;

b) Báo cáo tự đánh giá, công văn thông báo về việc đã hoàn thành tự đánh giá hoặc cập nhật báo cáo tự đánh giá: gửi báo cáo ngay sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá hoặc cập nhật báo cáo tự đánh giá;

c) Báo cáo tự đánh giá đã được thẩm định, công văn thông báo việc đã ký hợp đồng đánh giá ngoài với tổ chức KĐCLGD: gửi báo cáo ngay sau khi ký hợp đồng đánh giá ngoài với tổ chức KĐCLGD;

d) Kế hoạch cải tiến chất lượng: gửi báo cáo ngay sau khi đã được đánh giá ngoài, được công nhận hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng;

đ) Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau khi hoàn thành tự đánh giá, đánh giá ngoài: gửi báo cáo trước ngày 31/8 hằng năm.

II. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Hoàn thiện các văn bản nội bộ, trong đó có quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị bảo đảm các nguyên tắc của KĐCLGD; xây dựng phương án để tổ chức KĐCLGD độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học, báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước ngày 01/7/2019.

2. Ưu tiên triển khai thực hiện các hoạt động KĐCLGD đối với các trường sư phạm và các chương trình đào tạo giáo viên.

3. Lựa chọn đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên phù hợp để tham gia các đoàn đánh giá ngoài, nhất là đối với đánh giá các chương trình đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm định viên và đánh giá viên; bố trí quan sát viên tham gia cùng các đoàn đánh giá ngoài.

4. Bám sát mốc chuẩn tham chiếu trong hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận bảo đảm công bằng, khách quan.

5. Thực hiện đúng quy trình và các bước trước khi tiến hành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo: thường xuyên theo dõi, kiểm tra thông tin về việc hoàn thành và cập nhật báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT (https://moet.gov.vn).

6. Công khai kịp thời kết quả đánh giá ngoài, nội dung nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD, Giấy chứng nhận KĐCLGD của cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của tổ chức KĐCLGD.

7. Có kế hoạch đăng ký tham gia làm thành viên của các mạng lưới khu vực và quốc tế về bảo đảm chất lượng giáo dục; chủ động tư vấn cho Bộ GDĐT những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm và KĐCLGD.

8. Thông báo và hướng dẫn các kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp do đơn vị quản lý có thẻ kiểm định viên sắp hết thời hạn sử dụng gửi hồ sơ tới Cục Quản lý chất lượng để được cấp lại thẻ.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định:

a) Báo cáo hằng tháng về kết quả đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

b) Báo cáo hằng năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

(Gửi các tệp word và pdf về Bộ GDĐT qua Cục Quản lý chất lượng theo địa chỉ e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ sở giáo dục và các tổ chức KĐCLGD kịp thời báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng, 35 Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn; điện thoại 0243.9747108) để giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Các cơ quan quản lý trực tiếp các CSGD;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hải An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản