Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2184/TCT-TS
v/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 1841 CT/TH&DT ngày 06/6/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu tiền sử dụng đất đối với ông Phạm Đức Ghi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp ông Phạm Đức Chi, như Cục Thuế báo cáo: ông được Xí nghiệp liên hiệp xây lắp dầu khí phân lô đất 84 m2, ngày 20/5/1998 ông đến kê khai nộp tiền sử dụng đất và được Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu tính, ra thông báo tiền sử dụng đất phải nộp là 10.970.000 đồng (giá đất năm 1998). Do hoàn cảnh gia đình nên ông Ghi chưa nộp được, đến ngày 30/12/2004 ông Ghi lại đến cơ quan Thuế để nộp tiền sử dụng đất thì Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu tính tiền sử dụng đất phải nộp và ra thông báo lần 2 (theogiá đất năm 2004), số tiền là 133.199.000 đồng. Ngày 25/1/2005 ông Ghi đã nộp 133.199.000 đồng vào ngân sách nhà nước (giấy nộp tiền số 21915 ngày 30/12/2004). Đến tháng 3 và 5 năm 2005 ông Ghi có đơn đề nghị hoàn trả tiền sử dụng đất ông nộp thừa vì cho rằng chỉ phải nộp theo mức của thông báo lần một là 10.970.000 đồng. Đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại hồ sơ cụ thể của ông Phạm Đức Ghi, nếu ngày 20/5/1998 Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu đã tính và ra thông báo tiền sử dụng đất cho ông Phạm Đức Ghi của lô đất 84 m2, số tiền 10.970.000 đồng thì nay chỉ thực hiện đô đốc ông Ghi nộp tiền sử dụng đất theo số tiền đã ra thông báo là 10.970.000 đồng và căn cứ vào các qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế (áp dụng tại thời điểm đã ra thông báo) để tính ra số tiền phạt chậm nộp đối với ông Ghi, trên cơ sở đó xác định số tiền sử dụng đất ông Ghi nộp thừa để thực hiện hoàn lại số tiền nộp thừa đó cho ông Ghi.

tổng cục Thuế thông báo đế Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS

  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
   Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản