221246

Công văn 212/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

221246
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 212/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 212/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 212/QLCL-TTPC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QLCL-TTPC
V/v xử lý kiến nghị của địa phương

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 80/BNN-VP ngày 10/01/2014 về việc giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Đề nghị Bộ quan tâm giúp tỉnh kiện toàn bộ máy, trang thiết bị làm việc của hệ thống chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ở các tỉnh.

TRẢ LỜI:

1. Về kiện toàn bộ máy.

Theo Quyết định số 3121/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014, trong tháng 3/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ sẽ ban hành Thông tư liên tịch quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn (trong đó có hệ thống Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ở địa phương) thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNV-BNN.

2. Về trang thiết bị làm việc.

a) Theo quy định của Luật Ngân sách, Chính quyền địa phương có trách nhiệm đảm bảo trang thiết bị làm việc cho cơ quan, đơn vị do Chính quyền địa phương thành lập theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

b) Để hỗ trợ các địa phương trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng các cơ chế chính sách và các văn bản gửi các Bộ, Ngành liên quan đề nghị hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản:

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011 – 2015.

- Phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.

- Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan (Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) đề xuất phân bổ cho các địa phương nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm (MTQG VSATTP) phân cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ngày 29/7/2013, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Văn bản số 2504/BNN-QLCL gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đề nghị phân bổ kinh phí các Dự án 1, 2, 3 (do Bộ Y tế chủ trì thực hiện) thuộc Chương trình MTQG VSATTP cho Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn đầu tư cho xây dựng trụ sở và mua sắm trang thiết bị cho các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tại các tỉnh/ thành phố trên phạm vi cả nước.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh Lào Cai về các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai (để b/c);
- Bộ NNPTNT (VP Bộ - để b/c);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản