12522

Công văn số 2091/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2005 cho đại lý bảo hiểm

12522
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2091/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2005 cho đại lý bảo hiểm

Số hiệu: 2091/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2091/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2091/TCT-TNCN
V/v: Quyết toán, thoái trả thuế TNCN của các đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 7, Saigon Center, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn đề ngày 22/5/2006 của Công ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ (Việt Nam) (gọi tắt là Công ty AIA Việt Nam) hỏi về việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2005 cho đại lý bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Công văn số 560/TCT-TNCN ngày 14/2/2006 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005; để tạo Điều kiện cho đối tượng nộp thuế thì việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm của Công ty AIA Việt Nam được thực hiện như sau:

Việc quyết toán, thoái trả thuế của các đại lý được thực hiện theo quy định tại Mục 4, Mục 5, phần III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn 560/TCT-TNCN ngày 14/2/2006 của Tổng cục Thuế.

- Riêng trường hợp năm 2005 Công ty AIA Việt Nam có số đại lý nộp thuế TNCN theo phương pháp khấu trừ 10% nhưng thu nhập chịu thuế trong năm dưới 60 triệu đồng lớn dẫn đến số lượng đối tượng nộp thuế phải thoái trả nhiều, thì: Các đại lý sẽ tập hợp Chứng từ khấu trừ thuế, tổng hợp thu nhập từ hoa hồng đại lý và các Khoản thu nhập chịu thuế khác. Nếu tổng thu nhập dưới 60 triệu đồng thì lập Mẫu số 08a/TNTX (nếu chỉ có thu nhập phát sinh tại Việt Nam) hoặc Mẫu số 08b/TNTX (nếu có thu nhập phát sinh cả ở Việt Nam và nước ngoài) ban hành tại Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính và Mẫu số 15/TNTX ban hành tại Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 4/02/2005 của Bộ Tài chính gửi về Công ty AIA Việt Nam. Cá nhân đại lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai số liệu.

Công ty AIA Việt Nam tập hợp các tờ khai thuế và xác định các Khoản thu nhập đã chi trả, số thuế đã khấu trừ cho cá nhân, lập danh sách các cá nhân có số thuế thoái trả và chuyển về Cục thuế địa phương. Cục thuế căn cứ các số liệu mà Công ty AIA Việt Nam đề nghị thoái trả làm quyết định thoái trả chung chuyển vào tài Khoản của Công ty để Công ty trả tiền thuế được hoàn cho từng đại lý.

- Đối với phần thuế đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước năm 2005 của các đại lý bảo hiểm thực hiện khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến, Công ty AIA Việt Nam không được thực hiện bù trừ với số thuế TNDN của nhân viên công ty vào các kỳ sau của năm 2006.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản