446333

Công văn 2054/BTP-KHTC năm 2020 về đôn đốc báo cáo việc lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do Bộ Tư pháp ban hành

446333
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2054/BTP-KHTC năm 2020 về đôn đốc báo cáo việc lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2054/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2054/BTP-KHTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/BTP-KHTC
V/v đôn đốc báo cáo việc lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp.

Ngày 19/3/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 981/BTP-KHTC về việc lập kế hoạch đầu tư vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Theo đó, Bộ đã hướng dẫn chi tiết các nội dung lập kế hoạch theo quy định của pháp luật đầu tư công. Thời hạn chậm nhất các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ Tư pháp là 31/5/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều các đơn vị chưa có thông tin báo cáo gửi về Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) (Chi tiết danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo theo Phụ lục đính kèm).

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung về lập kế hoạch đầu tư vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 981/BTP-KHTC và gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất 20/6/2020. Quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào vẫn chưa thực hiện việc báo cáo được hiểu là không có nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật đầu tư công.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Cổng TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phan Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO
V/v lập Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành đề đầu tư

STT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I

Khối các cơ sở đào tạo

1

Trường Đại học Luật Hà Nội

2

Học viện Tư pháp

3

Trường TCL Vị Thanh

4

Trường TCL Thái Nguyên

5

Trường TCL Đồng Hới

II

Khối các đơn vị thuộc Bộ

1

Báo Pháp luật Việt Nam

2

Nhà Xuất bản Tư pháp

3

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

4

Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia

5

Viện Khoa học pháp lý

6

Tổng cục Thi hành án dân sự

III

Các Cục có đơn vị sự nghiệp trực thuộc

2

Cục Đăng ký QGGDBĐ

3

Cục Trợ giúp pháp lý

4

Cục Công nghệ thông tin

6

Cục Bồi thường nhà nước

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản