6142

Công văn số 2034/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình

6142
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2034/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình

Số hiệu: 2034/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 05/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2034/BXD-KSTK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 05/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2034/BXD-KSTK
V/v: Trả lời Sở XD Bình Định

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  : Sở xây dựng Bình Định

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 403/SXD-QLXD ngày 20/9/2005 của Sở Xây dựng Bình Định đề nghị giải đáp các vấn đề vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo điều 59 Luật Xây dựng, “Thiết kế cơ sở phải được cơ quan quản lý nhà nư­ớc có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; các bước thiết kế tiếp theo do chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt nhưng không được trái với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt.” Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nư­ớc về xây dựng quy định tại mục IV, phần I, Thông tư­ số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng. Nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu t­ư quy định tại điều 16, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ.

Theo điều 54 Luật Xây dựng, đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế chỉ thực hiện một bư­ớc. Khi đó bước thiết kế cơ sở và bư­ớc thiết kế bản vẽ thi công gộp lại thành một bư­ớc là thiết kế bản vẽ thi công. Vì vậy, mới có trường hợp cơ quan quản lý nhà n­ước về xây dựng tại địa phương thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhưng nội dung thẩm định là nội dung quy định như­ đối với thiết kế cơ sở. Vì vậy, Chủ đầu t­ư vẫn phải tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công với đầy đủ nội dung như­ quy định tại điểm d, khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng.

2. Theo hướng dẫn tại khoản 4, mục I, phần II, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng thì việc chuyển tiếp thực hiện Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng quy định như sau: “ Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.”

3. Theo hướng dẫn tại khoản 5, mục II, Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng “ Tổ chức chứng nhận chất lượng phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và nội dung chứng nhận chất lượng...” và theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1, mục II Thông tư số 11/2005/TT-BXD: “ Các tổ chức thực hiện việc chứng nhận chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập, không bị ràng buộc về lợi ích kinh tế, không có quan hệ về tổ chức hoặc các hình thức ràng buộc khác với chủ đầu tư, với nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng vật tư-thiết bị, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng của chính đối tượng công trình được chứng nhận chất lượng.”. Như vậy, những tổ chức tư vấn xây dựng có đăng ký kinh doanh, có đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập được thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.

4. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành theo quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tính theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng và thiết bị được duyệt; Định mức chi phí lập dự án, thiết kế xây dựng công trình ban hành theo quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình tính theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng và thiết bị được duyệt, chi phí thiết kế xây dựng công trình tính theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng được duyệt trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình. Các chi phí trên chưa có thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng của các chi phí trên được xác định theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, GĐ, KTTC, KSTK.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản