6149

Công văn số 2015/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005

6149
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2015/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005

Số hiệu: 2015/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2015/BXD-KTTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2015/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2005/TT-BXDngày 15/4/2005.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Sở xây dựng Bạc Liêu

Trả lời văn bản số 366/SXD - KTKT ngày 27/7/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; Căn cứ hướng dẫn của Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập bảng giá ca máy phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để ban hành và hướng dẫn áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD thay thế cho các Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, số10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001, số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các văn bản về giá ca máy do Bộ Xây dựng đã ban hành trước đây và là cơ sở để lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương;

2. Việc xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại phần II - quản lý định mức dự toán và đơn giá xây dựng của Thông tư số 04/2005/TT - BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng; Tuỳ theo điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể quyết định điều chỉnh bổ sung phần chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi công theo nguyên tắc mức tiền lương tối thiểu điều chỉnh không quá 2 lần mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để lập và điều chỉnh đơn giá khu vực tỉnh đồng thời gửi kết quả để báo cáo Bộ Xây dựng;

3. Việc điều chỉnh hệ số nhân công và hệ số máy thi công phù hợp với từng thời điểm và quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Bộ Xây dựng đã ban hành hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình mới số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay thế các tập định mức cũ (Ban hành theo các Quyết định số 1242/1998/QĐ - BXD ngày 25/11/1998; Quyết định số 31/2002/QĐ - BXD ngày 12/11/2002; Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi trong Quyết định Số 17/2004/QĐ - BXD ngày 05/7/2004; Quyết định số 05/2005/QĐ - BXD ngày 24/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và một số định mức đã được Bộ Xây dựng thoả thuận để các Bộ, ngành, địa phương ban hành có danh mục trong định mức mới). Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng sớm báo cáo UBND tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng đơn giá xây dựng xây dựng cơ bản của địa phương như quy định tại Thông tư số 04/2005/TT - BXD và Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình nói trên, các chế độ chính sách về giá và tiền lương mới để áp dụng từ ngày 01/01/2006.

Trong khi chưa ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng và đơn giá xây dựng mới của địa phương thì tiếp tục áp dụng các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản đã ban hành trước đây và Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Căn cứ hướng dẫn trên Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- UBND tỉnh Bạc Liêu
- Lưu VP - BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản