Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1982TCT/DTTT
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Câu hỏi số 62: Đề nghị giải đáp các khoản KBNN thu hộ 1% thuế VAT đối với DN ký hợp đồng thực hiện các công trình ở các huyện thị trong tỉnh. Khi thanh toán tiền, KBNN ở các huyện, thị lập thủ tục thu 1% thuế VAT. Tuy nhiên, trong giấy nộp tiền KBNN lại không ghi MST của DN do đó, số tiền trên không nhập vào phần nộp của Công ty. Vậy số tiền thuế trên Cục thuế hoặc KBNN nhập cho đơn vị nào? Cách xử lý ra sao?

Để giảm bớt khó khăn cho DN khi kê khai và quyết toán thuế, đề nghị Cục thuế kết hợp với KBNN có hướng giải quyết cụ thể, kịp thời để các DN yên tâm trong vấn đề KBNN thu hộ VAT.

(Công ty quản lý và sửa chữa cầu đường thuộc Cục thuế tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Căn cứ vào Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về mã số của đối tượng nộp thuế thì các đơn vị, chi nhánh trrực thuộc Công ty phải sử dụng mã số thuế của Công ty khi giao dịch.

Căn cứ vào điểm 5, Phần B của Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN thì khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, đối tượng nộp phải viết giấy nộp tiền và ghi đầy đủ các nội dung trên giấy nộp tiền bao gồm cả mã số thuế của đối tượng nộp tiền (nếu có).

Các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty có hợp đồng thực hiện các công trình ở các huyện, thị khác với nơi Công ty đóng trụ sở chính thì tạm nộp 1% thuế GTGT (trước đây) còn hiện nay là 3% vào KBNN huyện, thị nơi thi công công trình.

Trong trường hợp này, khi đến KBNN nộp thuế thì Công ty quản lý sửa chữa cầu đường Tây Ninh phải lập giấy nộp tiền và ghi đầy đủ nội dung về mã số thuế vào giấy nộp tiền.

Đề nghị Cục thuế hướng dẫn các đơn vị xây dựng thi công công trình trên địa bàn về việc ghi MST vào giấy nộp tiền khi đến KBNN nộp tiền để tiện kiểm tra, đối chiếu giữa cơ quan Thuế và KBNN cũng như đảm bảo quyền lợi cho người nộp và có cơ sở để Công ty tổng hợp số thuế đã nộp khi kê khai, quyết toán thuế tại Cục thuế mà Công ty đóng trụ sở chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TTHT, TT TH & TK thuế;
- Lưu: VP (HC, TH), DTTT.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản