249973

Công văn 1975/UBND-VP năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

249973
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1975/UBND-VP năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 1975/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1975/UBND-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 29/03/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1975/UBND-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 28/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư 09/2012/TT-BXD) và theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 62/SXD-GĐ ngày 10/01/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD nêu trên, cụ thể như sau:

1. Các công trình xây dựng mới được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung kể từ ngày 15/01/2013. Các địa phương còn lại, phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung kể từ ngày 15/01/2013 đến hết năm 2015 và sau năm 2015 phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung;

2. Các công trình xây dựng mới từ 9 tầng trở lên trên địa bàn tỉnh không phân biệt nguồn vốn phải sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây không nung kể từ ngày 15/01/2013 đến hết năm 2015 và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây);

3. Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng phải đảm bảo việc sử dụng vật liệu xây không nung theo đúng các quy định hiện hành, coi đây là yêu cầu bắt buộc;

4. Đối với một số công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Thông tư số 09/2012/TT-BXD;

5. Các công trình đã được cấp phép xây dựng hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trước ngày 15/01/2013 thì thực hiện như giấy phép đã được cấp hoặc quyết định đã được phê duyệt. Khuyến khích chủ đầu tư thay đổi thiết kế để sử dụng vật liệu không nung;

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất tình hình thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Xây dựng;

7. Giao UBND các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn, báo cáo định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất tình hình thực hiện về Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc phản ánh về Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TH, X6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản