118487

Công văn 18102/BTC-TCT về hoá đơn giảm giá, chiết khấu thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

118487
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 18102/BTC-TCT về hoá đơn giảm giá, chiết khấu thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 18102/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 18102/BTC-TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18102/BTC-TCT
V/v Hoá đơn giảm giá, chiết khấu thương mại.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 2830/CT-KT1 ngày 1/11/2010 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hoá đơn điều chỉnh đối với các khoản giảm giá bán hàng theo số lượng của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.5 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“2.5...Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hoá đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá”.

Ngày 26/7/2010, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2725/TCT-CS hướng dẫn Công ty TNHH Samsung Electronics VN lập hoá đơn điều chỉnh đối với khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, trong đó hướng dẫn:

“Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện việc giảm giá, chiết khấu hàng bán căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mà khách hàng mua đạt mức nhất định thì Công ty xuất hoá đơn GTGT điều chỉnh, trên hoá đơn ghi rõ giảm giá hàng bán, hoặc chiết khấu thương mại, thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại các hoá đơn số, ký hiệu...Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định”.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty TNHH Samsung Electronics VN, do hệ thống phần mềm chương trình bán hàng nhập đơn hàng theo số lượng của từng loại điện thoại đặt mua (model) và theo từng số IMEI trong model. Việc ghi hoá đơn điều chỉnh cho số lượng hoá đơn giảm giá theo từng số IMEI điện thoại rất phức tạp. Do vậy, Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hoá đơn đối với khoản giảm giá, chiết khấu thương mại của Công ty TNHH Samsung Electronics VN như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện việc giảm giá, chiết khấu theo nhiều chương trình giảm giá, việc theo dõi giảm giá hàng bán trong hệ thống chương trình bán hàng của Công ty SEV được quản lý theo số IMEI của từng máy điện thoại trong từng model thì Công ty xuất hoá đơn GTGT điều chỉnh, trên hoá đơn ghi rõ giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, thuế GTGT cho số lượng hàng hoá đã bán cho từng khách hàng có kèm theo bảng kê chi tiết danh sách các hàng hoá (số IMEI) đã xuất bán cho từng khách hàng. Công ty chịu trách nhiệm số liệu trên hoá đơn và bảng kê. Trên cơ sở hoá đơn điều chỉnh, Công ty và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Công ty TNHH Samsung Electronics VN;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC(2b), CS(5b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản