297764

Công văn 1777/UBND-KTN năm 2014 phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

297764
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1777/UBND-KTN năm 2014 phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1777/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 16/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1777/UBND-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 16/05/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777 /UBND-KTN
V/v phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;
- Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 68/TTr-SXD ngày 08/5/2014 về đề xuất phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; để thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh thống nhất phân cấp, giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Giao Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện công tác quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Khu kinh tế mở Chu Lai.

Riêng việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trong Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau

a) Thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sau:

- Các công trình cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư có giá trị tổng dự toán nhỏ hơn 1,0 tỷ đồng;

- Các công trình cấp IV không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố (trừ các công trình đã phân cấp, giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) có giá trị tổng dự toán nhỏ hơn 1,0 tỷ đồng;

- Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương loại III được thực hiện theo các Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 và số 30/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh;

- Các công trình đặc thù theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù được giao cho cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

b) Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình sau:

- Đối với công trình nông nghiệp và phát triển Nông thôn: Các công trình theo quy định tại điểm a nêu trên.

- Đối với công trình giao thông: Công trình cầu, đường bộ cấp III (theo phân cấp tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng) do UBND các huyện, thành phố quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư.

3. Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; tổng hợp, báo cáo (định kỳ hằng năm vào ngày 15 tháng 11 hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền.

4. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng thẩm quyền nêu trên và các quy định của Nhà nước; thực hiện công tác báo cáo theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.
(E:\Dropbox\Ba2014\CV\CĐTH\051514 - Phan cap quan ly chat luong CTXD.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản