444558

Công văn 1746/BHXH-DVT năm 2020 về tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

444558
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1746/BHXH-DVT năm 2020 về tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1746/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1746/BHXH-DVT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 03/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/BHXH-DVT
V/v: Tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh phản ánh một số vướng mắc liên quan đến trách nhiệm tham gia các hội đồng đấu thầu mua sắm thuốc, xây dựng giá kế hoạch đối với một số loại thuốc. BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT

1.1. Tham gia hội đồng đấu thầu tập trung cấp địa phương và của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT do địa phương quản lý:

Đề nghị BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 5001/BHXH-DVT ngày 10/12/2015, Công văn số 4986/BHXH-DVT ngày 13/12/2016 và Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

1.2. Tham gia đấu thầu mua sắm thuốc cung ứng cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/ngành khác đóng trên địa bàn:

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế (Quyết định số 1772/QĐ-BYT), trách nhiệm tham gia của BHXH các tỉnh như sau:

- Tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc đối với các gói thầu mua thuốc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc quy định tại Điều 3 Quyết định số 1772/QĐ-BYT.

- Đối với các gói thầu do các bệnh viện Bộ/ngành khác thực hiện, BHXH tỉnh tham gia xây dựng kế hoạch đấu thầu.

Căn cứ vào điều kiện nhân lực, BHXH các tỉnh bố trí cán bộ tham gia công tác đấu thầu phù hợp, ưu tiên tập trung vào khâu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Về một số vướng mắc trong quá trình tham gia xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2.1. Giá kế hoạch của từng thuốc được xây dựng theo nguyên tắc quy định tại điểm c, d, khoản 4, Điều 14 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập. Lưu ý phân nhóm thuốc generic: nhóm 3 quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT chuyển thành nhóm 4 tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

2.2. Xây dựng giá kế hoạch trong đấu thầu mua sắm vị thuốc, dược liệu:

Đối với dược liệu/vị thuốc: Các thuốc này chưa có giá kê khai, dải giá rộng, do đó cần tập trung việc rà soát đảm bảo đúng tên dược liệu/vị thuốc, nguồn gốc, bộ phận dùng, dạng sơ chế/phương pháp chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, tần suất xuất hiện của mức giá để làm cơ sở xây dựng và thẩm định giá kế hoạch hợp lý. BHXH Việt Nam sẽ đề nghị Bộ Y tế công bố kịp thời kết quả trúng thầu của dược liệu/vị thuốc làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch.

2.3. Xây dựng giá kế hoạch đấu thầu thuốc phóng xạ, hợp chất đánh dấu:

Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 15/2019/TT-BYT, và chưa có hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn nguyên tắc xây dựng giá kế hoạch sau khi có quy định của Bộ Y tế.

Yêu cầu BHXH các tỉnh căn cứ hướng dẫn nêu trên, các quy định của pháp luật về đấu thầu để chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB trong việc tham gia đấu thầu thuốc. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);

- Bộ Y tế: Vụ KHTQ TTMS thuốc TTQG;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Các bệnh viện trực thuộc BYT;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Lê Văn Phúc

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản