380724

Công văn 1738/TXNK-CST năm 2018 vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu giao đi gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

380724
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1738/TXNK-CST năm 2018 vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu giao đi gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1738/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1738/TXNK-CST
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu
Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/TXNK-CST
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được báo cáo vướng mắc về việc hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu giao đi gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 695/HQHCM-TXNK ngày 20/3/2018. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu” được miễn thuế.

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

“2. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng đ sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (E31), không có cơ sở sản xuất, không trực tiếp sản xuất mà thuê doanh nghiệp khác gia công sản xuất hàng hóa, sau đó nhận lại sản phẩm thành phẩm để thực hiện xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E62) thì không đáp ứng Điều kiện miễn thuế theo quy định nên không được miễn thuế nhập khẩu.

2. Công văn số 7817/TCHQ-TXNK ngày 29/11/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với trường hợp chuyển giao nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nội bộ của doanh nghiệp (không phải là việc chuyển giao nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho doanh nghiệp khác thực hiện sản xuất) theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nêu trên.

3. Đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, thực hiện liên kết sản xuất: Cục Thuế Xuất nhập khẩu ghi nhận để nghiên cứu báo cáo các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với thực tế, chủ trương của Nhà nước trong việc khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dươn
g Thái (để b/c);
- Lưu VT, CST (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản