Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1712TCHQ/KTTT
V/v: kiểm tra hồ sơ hoàn thuế.  

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng
- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Cục Thuế thành phố Hà Nội
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 905/XK ngày 18/4/2005 của Công ty Dược liệu TW1 đề nghị được hoàn thuế nhập khẩu cho số thùng phi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 102/2001/NĐ_CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ qui định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế; Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong quản lý thu thuế và các khoản thu NSNN;

Công ty Dược liệu TW1 nhập khẩu một số thùng phi tại Cục Hải quan Lạng Sơn theo tờ khai số 02/NK/SXXK/HN ngày 15/5/2002, tuy nhiên khi xuất khẩu tinh dầu dùng trong thùng phi kẽm thay vì khai theo loại hình xuất SXXK Công ty lại khai xuất kinh doanh tại Cục Hải quan Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo tờ khai xuất khẩu số 939/XK/KD/KV3 ngày 1/8/2002, số 58/XK/KD/KV3 ngày 15/1/2003 và số 144/XK/KD/BHN ngày 14/1/2004.

Để có cơ sở xem xét đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội – nơi Công ty đóng trụ sở, kiểm tra về quá trình nhập khẩu, xuất khẩu tinh dầu Bạc hà; tình hình hạch toán sổ sách kế toán đối với trường hợp nguyên liệu nhập khẩu đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty. Sau khi kiểm tra có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi Tổng cục Hải quan, đồng thời yêu cầu Công ty có văn bản cam kết về việc khai báo đã đưa thùng phi tráng kẽm vào để sản xuất hàng xuất khẩu và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc khai báo này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Lạng Sơn, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hà Nội biết và phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản