Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1707/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thành Phụ
(Ấp 7, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai)
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/CV ngày 18/3/2005 của Công ty TNHH Thành Phụ đề nghị miễn thuế nhập khẩu lô hàng tại tờ khai Hải quan số 40715/NK/KD/KVI ngày 29/9/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1999/QH10; Căn cứ Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và  Điểm 1 Thông tư số 113/2003/TT-BTC ngày 27/11/2003 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 3306/GCNƯĐĐT-UB ngày 12/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ gốc nhập khẩu lô hàng nêu trên, kiểm tra, đối chiếu các điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp để làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện thì giải thích rõ bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC, thẩm quyền giải quyết miễn thuế cho các trường hợp tương tự thuộc Cục Hải quan địa phương. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần chỉ đạo các chi cục xử lý theo đúng thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thành Phụ biết, liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản