Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1669TCT/PCCS
V/v: Kê khai, nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Trả lời công văn số 132/CV-CPKNL ngày 24/3/2005 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) thành phố Hồ CHí Minh vướng mắc về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 132/CV-CPKNL ngày 24/3/2005 của Công ty nêu trên chỉ xác định Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng là đơn vị hạch toán nội bộ (không nêu rõ đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập hay hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh). Vì vậy Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đều căn cứ quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính để xác định Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng phải kê khai, nộp thuế TNDN tại địa phương mình.

Đề nghị Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về hình thức hạch toán kế toán của Công ty Cơ Đệin Lạnh Đà Nẵng. Trường hợp Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng là đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ, không có tư cách pháp nhân, không hạch toán được doanh thu, chi phí, lãi lỗ riêng thì chỉ phải đăng ký thếu và nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 2% hoặc 3 % trên doanh thu (theo mặt hàng kinh doanh) tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và không phải kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN tại thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng là đơn vị hạch toán độc lập (có con dấu riêng, hạch toán kinh doanh độc lập, xác định được kết quả sản xuất kinh doanh) thì nộp thếu giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả làm việc với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phải thông báo bằng văn bản cho Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết để phối hợp thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VP(HC), PCCS, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Phó Tổng cục trưởng
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản