Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/TCT-TTHT
V/v ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9230/CT-TTHT ngày 12/3/2018 của Cục Thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4b Điều 20 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

b) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 quy định hồ sơ đề nghị cấp “Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (theo Mu số 01A ban hành kèm theo Thông tư 51/2017/TT-BTC)

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế).

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế).

Tuy nhiên, theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngành nghề kinh doanh không còn được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2962/TCT-TTHT ngày 01/7/2016 v/v cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, theo đó hướng dẫn các Cục Thuế khi xét hồ sơ cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế”. Căn cứ nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 33, Điều 34 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13) nếu doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện đã đăng ký ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì xét cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” theo quy định.

Về trường hợp của Công ty TNHH Manabox Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn 1069/TCT-KK ngày 29/3/2018 v/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Hà Nội được biết. Đề nghị Cục Thuế Hà Nội căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thực hiện việc xét cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản