Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1434 TCT/PCCS
V/v: chính sách thuế đối với đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Đà Nẵng
- Công ty cổ phần DANATOL

Trả lời công văn số 162/CV-GD ngày 06/11/2004 của Công ty cổ phần DANATOL và Công văn số 4567 Vv/CT-NQD ngày 08/10/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do trong các Công văn số 162/CV-GD ngày 06/11/2004 của Công ty cổ phần và Công văn số 4567 CV/CT-NQD ngày 08/10/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng không nêu rõ về thời điểm chuyển quyền sử dụng đất, vì vậy Tổng cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần DANATOL như sau:

1- Đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện trước ngày 01/01/2004 thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước như sau:

a- Về nghĩa vụ thuế GTGT:

- Đối với phần doanh thu thu được từ chuyển quyền sử dụng đất của Công ty không thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 6, mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

- Đối với phần doanh thu thu được do bán nhà, bán cơ sở hạ tầng của công ty thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 10, mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

b- Về nghĩa vụ thuế chuyển quyền sử dụng đất:

Công ty có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích thực tế chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 101/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

2- Đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện từ ngày 01/01/2004 trở đi thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước như sau:

a- Về nghĩa vụ thuế GTGT: thực hiện như hướng dẫn tại tiết a điểm 1 nêu trên.

b- Về nghĩa vụ thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất:

Công ty có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất thực tế chuyển nhượng theo hướng dẫn tại điểm 2.1, mục VII, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3- Trường hợp, Cục thuế thành phố Đà Nẵng áp dụng theo các hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 Công văn này để thu thuế đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng phân lô để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần DANATOL mà Công ty không đồng ý thì Công ty có quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 26 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty cổ phần DANATOL biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản