124878

Công văn 1408/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

124878
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1408/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1408/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1408/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 26/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với trường hợp giải thể

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Công ty cổ phần đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng

Trả lời công văn số 776/CT-KK&KTT ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp giải thể của Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng tại Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.1 Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì: “Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần:

- Khoản 3 Điều 10: “Công ty cổ phần được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định bổ sung sau khi đã quyết toán, bàn giao cho Công ty cổ phần không thuộc trách nhiệm của công ty cổ phần”.

- Khoản 3 Điều 15: “Đối với các khoản đã trả trước cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ như: tiền thuê nhà, tiền mua hàng, tiền công phải đối chiếu với hợp đồng, khối lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa”.

- Khoản 2 Điều 16: “Nợ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước: doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm nộp thuế và các khoản nợ ngân sách nhà nước trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa toàn bộ”.

Theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng thì:

- Điểm 5: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa”;

- Điểm 8: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Phần này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng tại Thừa Thiên Huế đã thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm đóng mã số thuế nhưng chưa xử lý số thuế nộp thừa; khi Chi nhánh không còn tư cách pháp nhân; và Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thì Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng lập hồ sơ, kèm văn bản có xác nhận số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa của Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng tại Thừa Thiên Huế đến thời điểm đóng mã số thuế tại Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng xem xét, giải quyết theo quy định. Số thuế được hoàn này Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng phải hạch toán vào giá trị doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng không bàn giao lại số thuế nộp thừa chưa xử lý của Chi nhánh Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng tại Thừa Thiên Huế cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thì Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng không được hoàn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết hoặc số thuế GTGT nộp thừa nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được biết và thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản