121612

Công văn 1264/BHXH-BC triển khai công tác tổng kết và xây dựng chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

121612
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1264/BHXH-BC triển khai công tác tổng kết và xây dựng chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1264/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 05/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1264/BHXH-BC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 05/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1264/BHXH-BC
V/v triển khai công tác tổng kết và xây dựng chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP); Chương trình hành động của Chính phủ về THTK, CLP; Công văn số 2823/BTC-TTr ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố:

1. Tiến hành tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Luật THTK, CLP trong giai đoạn năm 2006 – 2010 của BHXH tỉnh, thành phố (Có Đề cương hướng dẫn kèm theo).

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2011 và Chương trình THTK, CLP dài hạn trong giai đoạn 2011 – 2015 của địa phương đầy đủ, đúng quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ Quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THTK, CLP.

- Chương trình THTK, CLP năm 2011 và Chương trình THTK, CLP dài hạn trong giai đoạn 2011 – 2015 cần bao quát hết các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP; phù hợp với phạm vi, lĩnh vực quản lý của địa phương; bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; gắn với các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 của ngành, địa phương.

- Trong năm 2011, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường THTK, CLP trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại các đơn vị. Thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CLP và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

3. BHXH các tỉnh, thành phố gửi về BHXH Việt Nam:

- Báo cáo tổng kết công tác THTK, CLP giai đoạn 2006 – 2010, Chương trình THTK, CLP năm 2011 và Chương trình THTK, CLP dài hạn giai đoạn 2011 – 2015 trước ngày 15/4/2011;

- Báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả THTK, CLP của BHXH tỉnh, thành phố: Báo cáo định kỳ hàng quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu quý sau; Báo cáo năm gửi trước ngày 10/9 (theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính v/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP).

Đồng thời, gửi tệp dữ liệu điện tử các văn bản nêu trên vào hộp thư điện tử ntkhanh@vss.gov.vn để BHXH Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGD (báo cáo);
- Lưu: VT, BC (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2011 VÀ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Kèm theo Công văn số 1264/BHXH-BC ngày 05/4/2011 của BHXHVN)

BHXH các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2006 – 2010 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác THTK, CLP năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015 theo các tiêu chí như sau:

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện THTK, CLP thuộc phạm vi quản lý, trách nhiệm của ngành

Tổng quát tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP, Chương trình hành động của Chính phủ về THTK, CLP ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ của BHXH các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2006 – 2010, được đánh giá trên một số tiêu chí cụ thể như sau:

1. Việc phân công trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác THTK, CLP tại BHXH các tỉnh, thành phố.

2. Việc ban hành văn bản triển khai, thực hiện công tác THTK, CLP:

2.1. Tổng số văn bản BHXH Việt Nam đã ban hành trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010 (phân tích theo từng năm) để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai, thực hiện Luật THTK, CLP, Chương trình hành động của Chính phủ về THTK, CLP và các văn bản ban hành Chương trình THTK, CLP hàng năm, dài hạn của BHXH các tỉnh, thành phố. Lập bảng thống kê chi tiết danh mục các văn bản nêu trên theo thứ tự thời gian ban hành và các tiêu chí sau:

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày/tháng/năm ban hành

Trích yếu

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.2. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý chuyên ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành (ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế) làm cơ sở THTK, CLP thuộc phạm vi trách nhiệm của BHXH Việt Nam theo quy định của Luật THTK, CLP và được cấp có thẩm quyền giao.

Mức độ hoàn thành của công tác xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý so với kế hoạch hoặc nhiệm vụ được phân công về số lượng, chất lượng và tiến độ: số lượng tiêu chuẩn, định mức, chế độ phải xây dựng, ban hành từng năm trong giai đoạn 2006 – 2010 theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện so với kế hoạch, nhiệm vụ theo tiến độ hàng năm.

3. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về THTK, CLP thuộc phạm vi trách nhiệm của BHXH Việt Nam:

- Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về THTK, CLP đã triển khai thực hiện;

- Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc đã triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP (có so sánh với tổng số cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc);

- Số lượng ấn phẩm phát hành, hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, v.v… về THTK, CLP đã tổ chức; số lượt người tham gia, được phổ biến, quán triệt quy định pháp luật về THTK, CLP (có so sánh với tổng số cán bộ, công chức, người lao động, dân số thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh, thành phố).

Đánh giá về hiệu quả, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về THTK, CLP của BHXH Việt Nam.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát THTK, CLP và xử lý các trường hợp vi phạm, lãng phí:

- Đánh giá chung về tình hình, kết quả, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CLP của BHXH tỉnh, thành phố.

- Tổng hợp số liệu về: số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra THTK, CLP đã triển khai thực hiện; số đơn vị, tổ chức, cá nhân có vi phạm, lãng phí đã phát hiện; giá trị, số lượng, khối lượng tiền, tài sản, hiện vật,… bị vi phạm, lãng phí; số người bị xử lý trách nhiệm do vi phạm, gây lãng phí và hình thức xử lý; mức độ khắc phục hậu quả vi phạm, lãng phí.

5. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác THTK, CLP:

Đánh giá chung về tình hình chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về THTK, CLP của BHXH tỉnh, thành phố và BHXH các quận, huyện trực thuộc. Tổng hợp số liệu: số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt, thực hiện chưa tốt chế độ thông tin báo cáo, so sánh với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

II. Kết quả THTK, CLP

1. Các biện pháp THTK, CLP đã thực hiện:

Thống kê các biện pháp THTK, CLP đã triển khai, thực hiện; phân tích, đánh giá cụ thể về những biện pháp có hiệu quả, cần nhân rộng, phát huy.

2. Kết quả THTK, CLP trong giai đoạn 2006 – 2010:

Đánh giá tình hình, mức độ chuyển biến, tổng hợp kết quả THTK, CLP bằng tiền, bằng hiện vật đạt được theo từng lĩnh vực được quy định tại Luật THTK, CLP thuộc phạm vi, trách nhiệm của BHXH Việt Nam:

- Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN), bao gồm: việc lập, chấp hành, quyết toán NSNN; quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của BHXH tỉnh, thành phố; việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước.

- Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và công trình phúc lợi công cộng.

- Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước,…).

- Trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước.

- Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại BHXH tỉnh, thành phố.

- Trong sản xuất và tiêu dùng của cá nhân.

III. Những khó khăn, vướng mức và giải pháp khắc phục

Liệt kê, đánh giá, phân tích cụ thể những vấn đề có khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện quy định pháp luật về THTK, CLP và những giải pháp khắc phục đã thực hiện, dự kiến thực hiện.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Phân tích, đánh giá và đề xuất, kiến nghị những quy định pháp luật hiện hành về THTK, CLP cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện:

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về THTK, CLP (nếu phát hiện có sơ hở, bất cập) hoặc hướng dẫn thực hiện (nếu có vướng mắc): nêu rõ văn bản pháp luật, nội dung quy định cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP và khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có);

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất.

V. Phương hướng, nhiệm vụ công tác THTK, CLP của BHXH Việt Nam trong năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015

Phân tích, đánh giá về những định hướng, mục tiêu cơ bản và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác THTK, CLP của BHXH tỉnh, thành phố sẽ được triển khai, thực hiện năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015. Phương hướng, nhiệm vụ công tác THTK, CLP của BHXH tỉnh, thành phố bám sát các mục tiêu, yêu cầu và nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 của BHXH tỉnh, thành phố./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản