365108

Công văn 12581/BTC-NSNN về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

365108
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 12581/BTC-NSNN về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12581/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 20/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 12581/BTC-NSNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 20/09/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12581/BTC-NSNN
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

nh gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Về đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ nêu tại Công văn số 1866/UBND - NC ngày 4/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ:

Căn cứ chế độ quy định và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản nêu trên; ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3918/BNV-TCBC ngày 25/7/2017 (nhất trí tinh giản 04 biên chế), Bộ Tài chính xác định nhu cầu kinh phí ngân sách trung ương bổ sung cho tỉnh Điện Biên thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017 đối với 04 đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế là 341 triệu đồng, bằng với số địa phương đề nghị.

Tuy nhiên, do Tỉnh Điện Biên mới báo cáo nhu cầu kinh phí, chưa phải số thực chi thực hiện chính sách, vì vậy Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Điện Biên 240 triệu đồng (tương ứng 70% nhu cầu kinh phí NSTW hỗ trợ cho 04 đối tượng tinh giản biên chế). Kết thúc đt tinh giản, đề nghTỉnh có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo mẫu biểu quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 để thẩm định và xác định kinh phí bổ sung tiếp cho Tỉnh (nếu còn thiếu).

2. Về kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ:

Trên cơ sở phương án nghỉ hưu trước tuổi của Tỉnh và căn cứ chế độ quy định, Bộ Tài chính bổ sung cho ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2017 là 153,735 triệu đồng (100% dự toán kinh phí) để Tỉnh có nguồn triển khai thực hin chi trả chế độ cho 01 cán bộ (Ông Bùi Xuân Khuê) thuộc điện hưởng chính sách ngh hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tui tái c, tái b nhiệm giữ chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sn Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội,

Như vậy, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tnh Điện Biên năm 2017 là 393,735 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- STC tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện B
iên;
- KBNN;
- Lưu: VT, NSNN (08b.)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản