453885

Công văn 1227/UBDT-CSDT năm 2020 về xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

453885
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1227/UBDT-CSDT năm 2020 về xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 1227/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 23/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1227/UBDT-CSDT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 23/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/UBDT-CSDT
Về việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 5751/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14, theo đó, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản gửi 09 Bộ ngành có liên quan xây dựng báo cáo về dự án, tiểu dự án được phân công (văn bản số 914/UBDT-CSDT ngày 27/07/2020 đề nghị gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/8/2020); (văn bản số 1039/UBDT-CSDT ngày 17/8/2020 đề nghị gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/8/2020); (văn bản gửi 05 Bộ trưởng ngày 25/8/2020 bao gồm: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường và đề nghị gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/8/2020. Đồng thời trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc đã làm việc với đơn vị chuyên môn của từng Bộ, ngành và thống nhất số liệu để tổng hợp đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với vai trò chủ trì xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã chủ động xây dựng các dự án, tiểu dự án (1, 2, 3, 4, 5.2, 9, 10) và tổng hợp trung thực nội dung các dự án, tiểu dự án do các Bộ, ngành chủ trì xây dựng (theo phân công tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ). Như vậy, mặc dù dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia chưa gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành nhưng thực chất là Báo cáo nghiên cứu khả thi đã có ý kiến của các Bộ, ngành chủ trì xây dựng dự án.

Theo quy định của Luật đầu tư công, thời hạn tối đa để thẩm định Báo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia là 60 ngày và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước chỉ có thể đề xuất thành lập khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia do cơ quan chủ trì Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ.

Do thời gian rất gấp, Ủy ban Dân tộc kính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước và trong thời gian tiến hành các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định, Ủy ban Dân tộc sẽ lấy ý kiến của các Bộ, ngành và trình xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng Ban trước khi hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để B/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT(03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản