Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp công văn số 1044/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng thụ hưởng:

- Đối với các hộ nằm trong đối tượng phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, nhưng đến nay đã thoát nghèo (có văn bản thoát nghèo của chính quyền địa phương) thì không còn thuộc đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg. Do đó các đối tượng này hiện nay không được thụ hưởng chính sách.

- Đối với các hộ nghèo tại thời điểm hiện tại (có văn bản công nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương) đáp ứng các điều kiện quy định về đối tượng thụ hưởng tại điểm 2, điều 1, thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc thì được xem xét, bổ sung vào đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào tình hình thực tế ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Về nội dung hỗ trợ đất sản xuất:

Các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng được phê duyệt tại Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện khai hoang lấy đất sản xuất, nhận chuyển nhượng đất trong những năm trước nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí theo quy định của Đề án, đến nay vẫn là hộ nghèo thì được nhận hỗ trợ trong năm 2020. Những hộ đến nay đã thoát nghèo không còn là đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg.

Ủy ban Dân tộc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ( để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản