455254

Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành

455254
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12076/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 12076/BTC-QLG
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12076/BTC-QLG
V/v hình thức văn bản về quản lý điều hành giá

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các
y ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương;

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến trao đi vướng mắc của một s Bộ, ngành, địa phương v áp dụng hình thức văn bản quy định các cơ chế, chính sách, quyết định giá, điều chính giá (khung giá, giá tối đa, giá tối thiu, giá cụ th...) đối với các hàng hóa, dịch vụ trong danh mục nhà nước định giá. V vn đề này, tại Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04/01/2020, Phó Th tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của của Chính phủ đã có ch đạo Đy mạnh rà soát, đánh giá và đ xuất hoàn thiện hệ thng pháp luật v giá đ khc phục nhưng tồn tại, hạn chế, những vn đ chồng chéo; nhất là nghiên cu đ ban hành hình thức văn bn quyết định giá đáp ứng yêu cu đặt ra cho công tác qun lý, điều hành giá đòi hi phi kịp thời theo mục tiêu qun lý.

Từ những vấn đề đặt ra nêu trên. Bộ Tài chính đá rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, qua đó cho thấy có sự không thống nhất trong việc áp dụng hình thức văn bản, nhất là đối với trường hợp quyết đnh giá, điều chỉnh giá mội số hàng hóa. dịch vụ cụ th (có trưng hợp áp dụng hình thức văn bản quy phạm pháp luật, có trường hợp áp dụng hình thức văn bản cá biệt). Nguyên nhân chính là do cách hiu chưa thống nhất về các quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và Luật giá. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai, căn c ý kiến thng nhất của Bộ Tư pháp lại Công văn số 3399/BTP-PLDSKT ngày 16/9/2020 về rà soát, đánh giá tình hình ban hành văn bản v quản điều hành giá, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thng nhất thực hiện như sau:

1. Về nguyên tắc áp dụng, lựa chọn hình thức văn bản; Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thm quyền và nội dung về qun lý, điều hành giá trong từng trưng hợp cụ th để lựa chọn áp dụng hình thức văn bản phù hợp theo nguyên tắc:

- Trường hợp quy định những nội dung hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách chung về quản lý nhà nước về giá, c cơ chế quản lý đối với một s hàng hóa, dịch vụ cụ th (bao gồm cả nguyên tắc, phương pháp định giá, định mức...) đối với từng lĩnh vực phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015.

- Trường hợp nội dung ch giới hạn trong phạm vi thực hiện quyết, định giá, điu chnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc thm quyền, áp dụng ban hành văn bản dưới hình thức văn bản cá biệt; Theo đó, căn cứ vào trường hp cụ th v yêu cầu quản lý, điều hành giá ca hàng hóa, dịch vụ đ lựa chọn hình thức văn bản Quyết định (cá biệt) hoặc Nghị quyết (cá biệt) theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (trừ một số trường hợp cụ th có tinh chất đặc thù, hình thức văn bản đã dược quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, hiện hành như văn bản điều hành giá xăng dầu, thông báo giá vật liệu xây dựng,...).

- Trường hợp văn bản đồng thời có nội dung quy định cả về cơ chế quản lý, chính sách v giá và nội dung quyết định giá, điều chỉnh giá của hàng hóa, dịch vụ; phải được ban hành dưới hình thức văn bản Quy phạm pháp luật.

2. Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, hưng dẫn các đơn vị chuyên môn, các Sở, ngành thuộc tỉnh đ triển khai thực hiện; bảo đảm kịp thời trin khai nhiệm vụ theo phân công đúng quy định, trong đó cn chú trọng đy mạnh một số hoạt động sau:

- Đối với việc xây dựng các cơ chế quản lý, nguyên tắc, phương pháp, định mức tính giá phải đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng đ mọi đối tượng chịu tác động, các cơ quan cấp trên có th kiểm tra, giám sát và cho ý kiến theo đúng nguyên tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ s các quy định chung đã được xây dựng, việc quyết định giá, điu chnh giá của các hàng hóa, dịch vụ vẫn phải đm bảo quy trình rà soát, đánh giá kỹ phương án giá nhm đưa ra mức giá phù hợp, tính đúng, tính đủ các yếu t chi phí, đảm bảo hải hòa lợi ích giữa các bên theo đúng quy định tại Luật Giá và các văn bản hưng dn, quy định chi tiết thi hành Luật.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả trin khai thực tế, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị có ý kiến đóng góp đ Bộ Tài chính chủ động hướng dn, giải quyết, tạo thuận lợi cho việc trin khai công tác quản lý, điu hành giá.

Đề nghị các B, ngành, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thng Chính phủ (đ b/c);
- Bộ Tư pháp
, VPCP (để phi hợp);
-
HĐND các tỉnh, thành ph trc thuộc TW;
- Các Sở Tài chính (đ thực hiện);
- C
ác Vụ/Cục thuộc Bộ (để phi hợp);
- Cng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản