Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10733/BTC-QLCS
V/v thanh toán chi phí theo quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC và Thông tư 15/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 4700/HQHP-TVQT ngày 04/6/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc phản ánh vướng mắc tại Thông tư 173/2013/TT-BTC và Thông tư 15/2014/TT-BTC; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng liên quan đến Thông tư số 173/2013/TT-BTC:

- Về việc trích lập phần kinh phí để lại phục vụ công tác chống buôn lậu: Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải phòng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4037/BTC-PC ngày 31/3/2014 về việc áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

- Về đề nghị bổ sung một số nội dung chi, quyết toán kinh phí kiểm soát các vụ án hình sự và xây dựng cơ chế ứng và quyết toán kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại: Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và sẽ tổng hợp các vướng mắc tương tự (nếu có) để bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Về kiến nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng liên quan đến Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 15/2014/TT-BTC quy định: “Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước. Hàng quý (chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau) số tiền thu được từ việc bán hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho ngoại quan và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên tài khoản tạm giữ, sau khi trừ các chi phí quy định tại Điều 31 Thông tư này được nộp vào ngân sách trung ương. Toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng hóa tồn đọng được quyết toán hàng năm (trước ngày 31 tháng 3 năm sau)”.

Theo quy định nêu trên, toàn bộ số thu và chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan được sử dụng từ ngân sách trung ương. Do đó, việc quy định nộp số tiền thu được từ xử lý hàng hóa tồn đọng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính sẽ không đảm bảo cho việc thanh, quyết toán. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BTC nêu trên.

Liên quan đến tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10735/BTC-QLCS ngày 04/8/2014 ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố nơi Cục Hải quan đóng trụ sở để quản lý các khoản thu chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan phát sinh trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ NSNN;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, QLCS.(10)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tân Thịnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản