Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10672/BTC-TCHQ

Hà N, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Bà Rịa Vũng Tàu
- Chi nhánh công ty cổ phần NSTP Quảng Ngãi
(402 Nguyễn Kiệm (lầu 3) Phường 3 - Quận Phú Nhuận - TP.HCM)
 

Trả lời công văn số : 18 CN-CN ngày 29/7/2005 của Chi nhánh Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi về việc áp giá tính thuế lô hàng 12 chiếc xe ô tô Bus trong tổng số 100 chiếc xe ô tô nhập khẩu theo phương thức đổi hàng (quế, tinh bột sắn), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tiếp theo các công văn số : 3503 TC/TCT ngày 10/4/2002; công văn số : 5059 TC/TCT ngày 27/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp giá tính thuế 100 chiếc xe Bus nhập khẩu theo nội dung công văn số : 934/VPCP-KTTH ngày 25/02/2002 của Văn phòng Chính phủ.

1. Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra, nếu số lượng xe nhập khẩu nằm trong tổng số 100 chiếc mà Công ty đã ký kết hợp đồng nhập khẩu theo phương thức đổi hàng (theo trình bày của Công ty thì còn 12 chiếc trong tổng số 100 chiếc) và trị giá hàng nhập khẩu tương ứng với trị giá mặt hàng quế, tinh bột sắn đã thực xuất thì áp giá tính thuế theo công văn số : 2702 /TCHQ-KTTT ngày 13/6/2002 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp trị giá hàng nhập khẩu vượt trị giá hàng thực xuất khẩu thì số lượng xe nhập vượt trị giá phải áp giá theo quy định tại Thông tư 87/2004/TT/BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của mức giá ghi trên hợp đồng đối với số lượng xe nhập khẩu tương ứng với trị giá hàng đã xuất khẩu (quế, tinh bột sắn).

2. Công văn này thay thế công văn số: 1400 /TCHQ-KTTT ngày 14/4/2005 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Chi nhánh Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế
- Lưu: VT, TCHQ(3)

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản