330484

Công văn 10534/TCHQ-KTSTQ năm 2016 đề nghị được phép sử dụng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ của kế toán để lập báo cáo quyết toán năm 2015 do Tổng cục Hải quan ban hành

330484
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 10534/TCHQ-KTSTQ năm 2016 đề nghị được phép sử dụng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ của kế toán để lập báo cáo quyết toán năm 2015 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10534/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10534/TCHQ-KTSTQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10534/TCHQ-KTSTQ
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Doanh nghiệp Chế xuất Nitori
(Địa chỉ: Lô 35, Khu Công nghiệp Quang Minh I, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam (Doanh nghiệp) về việc đề nghị được phép sử dụng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ của kế toán để lập báo cáo quyết toán năm 2015 theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy Doanh nghiệp đã nộp báo cáo số liệu nhập-xuất-tồn nguyên phụ liệu có nguồn gốc nhập khẩu (mẫu số 07/BCQT-CX/2014) có xác nhận của cơ quan Hải quan về lượng nguyên phụ liệu tồn cuối kỳ tại ngày 31/12/2014.

Tại thời điểm ngày 31/12/2014 doanh nghiệp có ghi nhận số liệu hàng tồn kho bao gồm:

- Nguyên phụ liệu tồn kho (tài khoản 152);

- Sản phẩm dở dang (tài khoản 154);

- Thành phẩm tồn kho (tài khoản 155);

- Hàng đi trên đường;

- Hàng lỗi, hỏng...

Như vậy số liệu trên tài khoản 152, 155 chỉ phản ánh một phần của việc ghi nhận số liệu hàng tồn kho. Do vậy, việc Doanh nghiệp đề cập không xem xét đến số liệu nguyên phụ liệu tồn cuối kỳ tại ngày 31/12/2014 trên hồ sơ thanh khoản đang chịu sự quản lý, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan để làm căn cứ trong việc lập báo cáo quyết toán năm 2015 là chưa đủ cơ sở.

Để lập báo cáo quyết toán năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan đề nghị Doanh nghiệp thực hiện như sau:

1. Lập Báo cáo quyết toán năm 2015, doanh nghiệp thực hiện theo quy đnh tại Điều 60 thông tư số 38/2015/TT-BTC, Điểm 7 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính; Điểm 2 công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/2/2016 của Tổng cục Hải quan.

2. Trong trường hợp trị giá hàng tồn kho đầu kỳ năm 2015 trên hệ thống kế toán của doanh nghiệp (nguyên phụ liệu có nguồn gốc nhập khẩu) có sự khác biệt so với trị giá tồn trên hồ sơ hải quan tại cùng thời điểm thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm giải trình, tìm ra nguyên nhân và liên hệ với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội nơi quản doanh nghiệp để được hướng dẫn xử lý.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, KTSTQ (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản