452996

Công văn 5882/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ do Tổng cục Hải quan ban hành

452996
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5882/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5882/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5882/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5882/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/8/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5454/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ tại kho, bãi, cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và hầu hết tại các kho, bãi, cảng thuộc quản lý của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không phát sinh hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ. Riêng tại 03 Cục Hải quan thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh còn tồn đọng hàng hóa là mặt hàng dễ cháy, nổ tại kho, bãi, cảng, có lô hàng phát sinh từ năm 2016, năm 2017 đến nay vẫn chưa được xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tại Điều 58 Luật Hải quan, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ, Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ:

Khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng lưu giữ từ năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019 đến nay là mặt hàng dễ cháy, nổ tại kho, bãi, cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật để giảm nguy cơ cháy nổ tại các kho, bãi, cảng.

Trường hợp, vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Đối với các lô hàng tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ đã dỡ xuống kho, bãi, cảng từ năm 2016, năm 2017, năm 2018 và năm 2019 đến nay chưa được xử lý hàng hóa tồn đọng, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa tồn đọng trong việc thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng và xử lý hàng hóa tồn đọng, làm rõ nguyên nhân, lý do.

2. Về việc lưu giữ, quản lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện điểm 3 công văn số 5454/TCHQ-GSQL ngày 17/8/2020 của Tổng cục Hải quan, theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ đối với hàng hóa tồn đọng là các mặt hàng dễ cháy, nổ và yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tập kết hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ tại khu vực riêng.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản