539912

Công văn 4488/SGDĐT-TCCB triển khai nâng bậc lương trước năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

539912
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4488/SGDĐT-TCCB triển khai nâng bậc lương trước năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4488/SGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 21/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4488/SGDĐT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 21/11/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4488/SGDĐT-TCCB
V/v triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 213/SNV-CCVC ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử;

Căn cứ công văn số 2556/UBND-VX ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế và thực hiện hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kể từ năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

- Công chức: Hiệu trưởng được bổ nhiệm trước ngày 01/7/2020;

- Viên chức: Hiệu trưởng được bổ nhiệm sau ngày 01/7/2020; Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại các vị trí được tuyển dụng vào viên chức theo quy định.

2. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

2.1. Phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, không gây mất đoàn kết; động viên khích lệ công chức, viên chức trong phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

2.2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị.

2.4. Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn: cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của đơn vị chia cho 10), đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Công chức, viên chức phải đạt đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương hiện giữ trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xem xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao:

a) Đối với công chức:

Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

b) Đối với viên chức:

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

3.2. Công chức, viên chức không trong thời gian đề nghị xem xét kiểm điểm, kỷ luật theo quy định.

3.3. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

3.4. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét tăng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

4. Cách xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

4.1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại nội dung này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

4.2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức, viên chức; các thành tích căn cứ theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị để xem xét.

5. Hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn

a) Công văn đề nghị của Giám đốc/Hiệu trưởng đơn vị (đính kèm mẫu);

b) Bản photo Biên bản họp tập thể công chức, viên chức của đơn vị từ sổ họp (đính kèm mẫu);

c) Bản chính Danh sách đề nghị công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn in từ Phần mềm Quản lý Hồ sơ điện tử (20 cột):

d) Bản photo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị (đính kèm mẫu);

e) Bản photo bảng lương hiện hưởng của công chức, viên chức đơn vị tại thời điểm đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn.

f) Bản photo Quyết định lương lương hiện hưởng của công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

g) Bản photo Quyết định điều động, bổ nhiệm (nếu có thay đổi chức danh, tên đơn vị công tác so với quyết định lương hiện hưởng):

h) Quyết định khen thưởng hoặc bằng khen, giấy khen công nhận cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Thời gian xét duyệt hồ sơ

Căn cứ hồ sơ đề nghị của đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 đối với các đơn vị như sau:

6.1. Thẩm định Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị:

Đơn vị nộp bản chính Quyết định ban hành kèm Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị (theo mẫu) về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định từ ngày có thông báo đến hết ngày 23/11/2022.

6.2. Thẩm định hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với từng đơn vị, cụ thể:

- Thời gian thẩm định từng đơn vị: từ ngày 24/11/2022 đến ngày 14/12/2022 (đính kèm Phụ lục).

+ Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và nhân viên phụ trách kế toán của đơn vị. Nếu đơn vị cử cấp phó, phải có văn bản phân công của người đứng đầu đơn vị.

+ Địa điểm: Phòng 5.1 - Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đơn vị triển khai đến đội ngũ công chức, viên chức đơn vị và nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. TCCB(NH).

GIÁM ĐỐC
Nguyn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

THỜI GIAN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
(Kèm theo Công văn số 4488/SGDĐT-TCCB ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên đơn vị

Quận

Cụm

Thời gian

Ghi chú

Ngày

Gi

1

THPT Bùi Thị Xuân

1

1

24/11/2022

08h00-08h30

Thứ 5

2

THPT Trưng Vương

1

1

08h30-09h00

3

THPT Ten Lơ Man

1

1

09h00-09h30

4

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

1

1

09h30-10h00

5

THPT Năng Khiếu Thể dục thể thao

1

1

10h00-10h30

6

THPT Lương Thế Vinh

1

1

10h30-11h00

7

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

3

1

14h00-14h30

8

THPT Lê Quý Đôn

3

1

14h30-15h00

9

THPT Marie Curie

3

1

15h00-15h30

10

THPT Nguyễn Thị Diệu

3

1

15h30-16h00

11

THPT Lê Thánh Tôn

7

2

16h00-16h30

12

THPT Tân Phong

7

2

16h30-17h00

13

THPT Ngô Quyền

7

2

25/11/2022

08h00-08h30

Thứ 6

14

THPT Nam Sài Gòn

7

2

08h30-09h00

15

THPT Lương Văn Can

8

2

09h00-09h30

16

THPT Ngô Gia Tự

8

2

09h30-10h00

17

THPT Tạ Quang Bửu

8

2

10h00-10h30

18

THPT Nguyễn Văn Linh

8

2

10h30-11h00

19

THPT Võ Văn Kiệt

8

2

14h00-14h30

20

THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

8

2

14h30-15h00

21

THPT Nguyễn Hữu Thọ

4

2

15h00-15h30

22

THPT Nguyễn Trãi

4

2

15h30-16h00

23

THPT Bình Khánh

Cần Giờ

2

16h00-16h30

24

THPT Cần Thạnh

Cần Giờ

2

16h30-17h00

25

THPT An Nghĩa

Cần Giờ

2

29/11/2022

08h00-08h30

Thứ 3

26

THCS và THPT Thạnh An

Cần Giờ

2

08h30-09h00

27

THPT Phước Kin

Nhà Bè

2

09h00-09h30

28

THPT Long Thới

Nhà Bè

2

09h30-10h00

29

THPT Dương Văn Dương

Nhà Bè

2

10h00-10h30

30

THPT Hùng Vương

5

3

10h30-11h00

31

THPT Trần Hữu Trang

5

3

14h00-14h30

32

THPT chuyên Lê Hồng Phong

5

3

14h30-15h00

33

THPT Trần Khai Nguyên

5

3

15h00-15h30

34

THPT Nguyễn Khuyến

10

3

15h30-16h00

35

THPT Nguyễn Du

10

3

16h00-16h30

36

THPT Nguyễn An Ninh

10

3

16h30-17h00

37

THCS - THPT Sương Nguyệt Anh

10

3

30/11/2022

08h00-08h30

Thứ 4

38

THPT Diên Hồng

10

3

08h30-09h00

39

THPT Mạc Đĩnh Chi

6

4

09h00-09h30

40

THPT Bình Phú

6

4

09h30-10h00

41

THPT Nguyễn Tất Thành

6

4

10h00-10h30

42

THPT Phạm Phú Thứ

6

4

10h30-11h00

43

THPT Nguyễn Hiền

11

4

14h00-14h30

44

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

4

14h30-15h00

45

THPT Trần Quang Khải

11

4

15h00-15h30

46

THPT Bình Chánh

Bình Chánh

4

15h30-16h00

47

THPT Đa Phước

Bình Chánh

4

16h00-16h30

48

THPT Vĩnh Lộc B

Bình Chánh

4

16h30-17h00

49

THPT năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh

Bình Chánh

4

01/12/2022

08h00-08h30

Thứ 5

50

THPT Lê Minh Xuân

Bình Chánh

4

08h30-09h00

51

THPT Phong Phú

Bình Chánh

4

09h00-09h30

52

THPT Tân Túc

Bình Chánh

4

09h30-10h00

53

THPT Vĩnh Lộc

Bình Tân

4

10h00-10h30

54

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Bình Tân

4

10h30-11h00

55

THPT An Lạc

Bình Tân

4

14h00-14h30

56

THPT Bình Hưng Hòa

Bình Tân

4

14h30-15h00

57

THPT Bình Tân

Bình Tân

4

15h00-15h30

58

THPT Phú Nhuận

Phú Nhuận

5

15h30-16h00

59

THPT Hàn Thuyên

Phú Nhuận

5

16h00-16h30

60

THPT Quốc tế Việt Úc (SIC)

Phú Nhuận

5

16h30-17h00

61

THPT Tân Bình

Tân Phú

5

02/12/2022

08h00-08h30

Thứ 6

62

THPT Trần Phú

Tân Phú

5

08h30-09h00

63

THPT Tây Thạnh

Tân Phú

5

09h00-09h30

64

THPT Lê Trọng Tấn

Tân Phú

5

09h30-10h00

65

THPT Nguyễn Chí Thanh

Tân Bình

5

10h00-10h30

66

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Tân Bình

5

10h30-11h00

67

THPT Nguyễn Thái Bình

Tân Bình

5

14h00-14h30

68

THPT Thanh Đa

Bình Thnh

6

14h30-15h00

69

THPT Võ Thị Sáu

Bình Thnh

6

15h00-15h30

70

THPT Phan Đăng Lưu

Bình Thnh

6

15h30-16h00

71

THPT Hoàng Hoa Thám

Bình Thnh

6

16h00-16h30

72

THPT Trần Văn Giàu

Bình Thnh

6

16h30-17h00

73

THPT Gia Định

Bình Thnh

6

06/12/2022

08h00-08h30

Thứ 3

74

THPT Gò Vấp

Gò Vấp

6

08h30-09h00

75

THPT Nguyễn Công Trứ

Gò Vấp

6

09h00-09h30

76

THPT Nguyễn Trung Trực

Gò Vấp

6

09h30-10h00

77

THPT Trần Hưng Đạo

Gò Vấp

6

10h00-10h30

78

THPT Thạnh Lộc

12

7

10h30-11h00

79

THPT Trường Chinh

12

7

14h00-14h30

80

THPT Võ Trường Toản

12

7

14h30-15h00

81

THPT Nguyễn Hữu cầu

Hóc Môn

7

15h00-15h30

82

THPT Lý Thường Kiệt

Hóc Môn

7

15h30-16h00

83

THPT Bà Điểm

Hóc Môn

7

16h00-16h30

84

THPT Nguyễn Văn Cừ

Hóc Môn

7

16h30-17h00

85

THPT Nguyễn Hữu Tiến

Hóc Môn

7

07/12/2022

08h00-08h30

Thứ 4

86

THPT Phạm Văn Sáng

Hóc Môn

7

08h30-09h00

87

THPT Hồ Thị Bi

Hóc Môn

7

09h00-09h30

88

THPT Củ Chi

Củ Chi

7

09h30-10h00

89

THPT Quang Trung

Củ Chi

7

10h00-10h30

90

THPT An Nhơn Tây

Củ Chi

7

10h30-11h00

91

THPT Trung Phú

Củ Chi

7

14h00-14h30

92

THPT Trung Lập

Củ Chi

7

14h30-15h00

93

THPT Phú Hòa

Củ Chi

7

15h00-15h30

94

THPT Tân Thông Hội

Củ Chi

7

15h30-16h00

95

THPT Thủ Đức

Thủ Đức

8

16h00-16h30

96

THPT Nguyễn Hữu Huân

Thủ Đức

8

16h30-17h00

97

THPT Tam Phú

Thủ Đức

8

08/12/2022

08h00-08h30

Thứ 5

98

THPT Hiệp Bình

Thủ Đức

8

08h30-09h00

99

THPT Đào Sơn Tây

Thủ Đức

8

09h00-09h30

100

THPT Linh Trung

Thủ Đức

8

09h30-10h00

101

THPT Bình Chiểu

Thủ Đức

8

10h00-10h30

102

THPT Long Trường

9

8

10h30-11h00

103

THPT Nguyễn Văn Tăng

9

8

14h00-14h30

104

THPT Nguyễn Huệ

9

8

14h30-15h00

105

THPT Dương Văn Thì

9

8

15h00-15h30

106

THPT Phước Long

9

8

15h30-16h00

107

THPT Giồng Ông Tố

2

8

16h00-16h30

108

THPT Thủ Thiêm

2

8

16h30-17h00

109

Trung tâm giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm

3

1

09/12/2022

08h00-08h30

Thứ 6

110

Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn

1

 

08h30-09h00

111

Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An

5

 

09h00-09h30

112

Trung tâm giáo dục thường xuyên Tiếng Hoa

5

 

09h30-10h00

113

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

10

 

10h00-10h30

114

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật

3

 

10h30-11h00

115

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quận Tân Bình

Tân Bình

 

14h00-14h30

116

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh

Bình Chánh

 

14h30-15h00

117

Trường Mầm non 19/5 Thành phố

1

 

15h00-15h30

118

Trường Mầm non Thành phố

3

 

15h30-16h00

119

Trường Mầm non Nam Sài Gòn

7

 

16h00-16h30

120

Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

7

 

16h30-17h00

121

Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn

8

 

13/12/2022

08h00-08h30

Thứ 3

122

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

6

 

08h30-09h00

123

Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM

10

 

09h00-09h30

124

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Tân Bình

 

09h30-10h00

125

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Thủ Đức

 

10h00-10h30

126

Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12

12

 

10h30-11h00

127

Trường Trung cấp Bách nghệ

Hóc Môn

 

14h00-14h30

128

Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục

SGD

 

14h30-15h00

129

Trung tâm ngoại ngữ - tin học

SGD

 

15h00-15h30

* Lưu ý: Đơn vị đem theo 02 bộ hồ sơ khi đi thẩm định (01 bộ cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở, 01 bộ đơn vị đối chiếu trong quá trình thẩm định). Hồ sơ phải thực hiện đúng biểu mẫu và sắp xếp theo trình tự thành phần hồ sơ, danh sách đề nghị để thuận tiện trong quá trình thẩm định.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản