118557

Công văn 29/TCT-KK về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

118557
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 29/TCT-KK về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 29/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 04/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 29/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 04/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/TCT-KK
V/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 24391/CT-THNVDT ngày 19/11/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Chương trình Hỗ trợ ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2 (FSPS II) do chính phủ Đan Mạch tài trợ; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Mục VI Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và trường hợp cụ thể Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 24391/CT-THNVDT ngày 19/11/2010 nêu trên do thời điểm năm 2007 là thời điểm sáp nhập giữa Bộ Thuỷ sản và Bộ Nông nghiệp &Phát triển nông thôn, mặt khác Ban quản lý và 4 Hợp phần thuộc chương trình Hỗ trợ ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2 được Chính phủ phê duyệt vào năm 2005 và 2006 (trước thời điểm Thông tư 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành) nên không có quyết định của Bộ chủ quản, Tổng cục Thuế hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp của Ban quản lý dự án Chương trình Hỗ trợ ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2 (FSPS II) - Bộ Thuỷ sản (Nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) như sau:

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 và Điểm 6 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. Riêng Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát thì Ban quản lý dự án được sử dụng các văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung văn kiện chương trình thay thế, cụ thể:

- Công văn số 2121/TTg-QHQT ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình Hỗ trợ ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn II do Chính phủ Đan Mạch tài trợ;

- Công văn số 679/TTg-QHQT ngày 03/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hợp phần “Tăng cường năng lực quản lý hành chính ngành thuỷ sản” do Đan Mạch tài trợ;

- Công văn số 761/TTg-QHQT ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hợp phần “Tăng cường quản lý khai thác thuỷ sản” do Đan Mạch tài trợ;

- Công văn số 855/TTg-QHQT ngày 07/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hợp phần “Phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững” do Đan Mạch tài trợ;

- Công văn số 913/TTg-QHQT ngày 15/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hợp phần “Nâng cao năng lực sau thu hoạch và tiếp thị” do Đan Mạch tài trợ;

Đối với các tài liệu này, người nộp thuế chỉ phải nộp với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án (bản sao có xác nhận của của Ban quản lý dự án).

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xác định rõ số thuế GTGT đầu vào được hoàn đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, chương trình của dự án.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản